من و الريجاني نان و نمك خوردهايم

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- وزير كشور گفت براي تمديد حضورش نيز با روحاني مالقات داشــته. او درباره نســبتش با علي الريجاني كه اين روزها نقل محافل سياســي و رسانهاي است هم توضيح ميدهد. عبدالرضا رحمانيفضلي گفت: آقاي دكتر روحاني براي حضور در كابينه با من صحبت كردند و صحبتهاي اوليه شده است. ايشان اول بايد به جمعبندي برسد و بعد تصميم خود را اعالم كند.

وي درخصوص رابطهاش با علي الريجاني گفت: 17 سال است من با ايشان رفاقت كردم و نان و نمك يكديگر را خوردهايم و هيچ ابايي از بيان اين رابطه ندارم و به همين نسبت هم همين رابطه را با روحاني دارم. رحماني فضلي در پاسخ به اين سوال كه آيا الريجاني اصرار داشتند كه آقاي عبدالرضا رحمانيفضلي وزير كشور بماند، گفت: نه تنها اصرار نداشت بلكه در دوره قبل اصال در جريان پيشنهاد وزارت كشور به بنده هم نبود.

وي درخصوص ماجراي مينو خالقي گفت: از نظر من به عنوان وزير كشور حق خانم خالقي اين نبود. ولي باز هم از نظر تفسيري مسووليت با شوراي نگهبان است. واقعا هم خانم خالقي با متانت، صبوري و كامال عاقالنه و منطقي با اين مساله كنار آمدند و من از اين نظر واقعا ايشان را تحسين ميكنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.