بررسي اولين جلسه جزييات طرح مقابله با اقدامات آمريكا

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- نايبرييس كميســيون امنيــت ملي و سياست خارجي مجلس گفت كه اولين جلسه بررسي جزييات طرح مقابله با اقدامات تروريســتي و ماجراجويانــه آمريكا در منطقه هفتــه آينده در اين كميســيون برگزار ميشــود. كمال دهقاني اظهار داشت: با توجه به تصويب كليات طرح مقابله با اقدامات تروريستي و ماجراجويانه آمريكا در منطقه در جلسه فوقالعاده هفته گذشته اين كميسيون، قرار است يكشنبه آينده كميسيون وارد بررسي جزييات اين طرح شود. وي يادآور شد: قرار بود اين جلسه ديروز برگزار شود كه به دليل عدم هماهنگي به هفته آينده موكول شد. به گفته دهقاني كميسيون امنيت ملي در جريان بررسي اين طرح از نظرات نمايندگان، دستگاهها و كارشناسان استفاده ميكند تا به جمعبندي مطلوبي دست پيدا كند. نمايندگان مجلس در جلسه علني 27 تيرماه يك فوريت طرح مقابله با اقدامات تروريستي و ماجراجويانه آمريكا در منطقه را در ۸ بخش و ۶2 ماده با راي قاطع به تصويب رساندند و بعد از آن كميسيون امنيت ملي در جلسه فوقالعاده 7 مرداد كليات اين طرح را تصويب كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.