هدفازاعمالتحريمهامحدوديتسپاهاست

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- دبير شوراي نگهبان گفت: دشمنان با اعمال تحريمهاي بيسابقه ميخواهند سپاه را محدود كنند، مساله براندازي نظام، انقالب و اسالم است و همه اين كارها مقدمه اين هدف است. آيتاهلل جنتي با توجه به در پيش بودن مراسم تنفيذ و تحليف رياستجمهوري گفت: مردم در مورد كابينه توقعات زيادي دارند و ميخواهند افرادي بيايند كه مشكالت اقتصادي و بيكاري را حل كنند و كارايي داشته باشند. دبير شوراي نگهبان ادامه داد: نگراني ديگر انعطاف در برابر آمريكاست كه ممكن است با فشاري كه آنها ميآورند بتوانند از اين مساله بهرهبرداري كنند. وي ادامه داد: هدف ديگر دشــمنان از اعمال تحريمها اين است كه قدرت رهبري را بگيرند زيرا ميبينند ايشان با قدرتي كه دارند امور را هدايت ميكنند و در مقابل آمريكا هم ايســتادهاند و در عراق و سوريه و جاهاي ديگر نقشآفريني ميكنند، دشمنان ميخواهند اين قدرت را بشكنند كه اين مساله بايد براي مردم روشن شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.