انجماد ۰۶ درصدي داراييهاي بانكي

Jahan e-Sanat - - News - گزارش 2

بانك مركزي ضمن ارائه گزارش «معضل احكام ورشكستگي بدهكاران بانكي»، خواســتار لزوم اصــالح قانون تجارت درباره ورشكستگي شركتهاي بدهكار شد.

ولياهلل سيف در شصت و هفتمين جلسه كميته فرادستگاهي رســيدگي به مطالبات غيرجاري بانكها با بيان اينكه اقدامات مناســبي در دو سال اخير در ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي انجام و تصميمات قابل توجهي براي تحرك بخشيدن در وصول مطالبات معوق اتخاذ شــده است، اظهار كرد: بخش عمدهاي از داراييهاي بانكها به دليل حجم مطالبات معوق و غيرجاري منجمد شده و در اين مسير با توجه به اهميت مساله و معضالت بهوجود آمده، كميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات غيرجاري بانكها براساس مصوبه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي تشكيل شد.

اين جلسه با حضور ولياهلل سيف رييس كل بانك مركزي، اعضاي كميته فرادستگاهي، عزتاهلل يوسفيانمال نماينده مجلس شوراي اسالمي و مديران عامل بانكها به منظور بررسي موضوع احكام ورشكستگي شركتها و افراد بدهكار به بانكها در محل بانك مركزي برگزار شد.

رييس كل بانك مركزي درخصوص مشــكالت ساختاري بانكها به دو مشــكل اساســي عدم تعادل «درآمد- هزينه» و «دارايي- بدهي» اشاره كرد و گفت: اگرچه حلوفصل معضالت ايجادشــده در حواشي نظام بانكي يعني همان فعاليت ناصواب موسسات غيرمجاز، نزديك است ليكن مهمترين معضل نظام بانكي مشــكالت ســاختاري و عدم تعادل «درآمد- هزينه» و «دارايي- بدهي» اســت. اكنون بخشي از داراييهاي بانكها به دليل مطالبات غيرجاري منجمد و فاقد دسترسي است و بخش اعظمي از داراييها نيز به داليلي همچون امالك تمليكي غيرقابل فروش قابليت نقدشوندگي ندارند.

رييس شــوراي پول و اعتبار يكي از داليل ايجاد حباب در صورتهاي مالي بانكها را عدم توجه به نقدشوندگي وثايق عنوان كرد و گفت: مديــران بانكي در خصوص اخذ وثايق به موضوع نقدشوندگي توجه ويژهاي داشته باشند چراكه عدم توجه به اين اصل مهم نتيجهاي جز ايجاد حباب در صورتهاي مالي نخواهد داشت. نظام بانكي بايد در مسيري حركت كند كه به مرور بتواند آثار حباب ناشي از داراييهاي موهومي را در ترازنامههاي خويش محو كند.ســيف در بخش ديگري از ســخنان خود با اشاره به معضالت «پيراموني» و «ساختاري» بانكها گفت: خوشبختانه با ورود جدي بانك مركزي و همكاري ساير دستگاهها از جمله نيروي انتظامي، وزارت اطالعات و قوه قضاييه «موسسات غيرمجاز» كه از مشكالت پيراموني نظام بانكي بودهاند، ساماندهي شده و با تعيين تكليف سه تعاوني غيرمجاز در روزهاي آتي به كمك دو بانك بزرگ و يك موسسه، ديگر شاهد نهاد پولي غيرمجاز در كشور نخواهيم بود. رييس كل بانك مركزي با انتقاد از نبود نهادهاي ارائهدهنده رتبهبندي شركتهاي دريافتكننده تسهيالت خاطرنشان كرد: در دنيا شركتهايي در زمينه جذب شركتها و معرفي آنها به بانكها براي اخذ تسهيالت فعاليت ميكنند و در اين زمينه كمك بزرگي به بانكها در اعطاي تســهيالت به افراد و شركتهاي با عملكرد خوشحسابي انجام ميدهند اما متاسفانه در كشور خأل وجود چنين شركتهايي احساس ميشود.

وي افزود: در دنيا به دليل ساختار مناسب بانكها و فعاليت شركتهاي رتبهبندي ميزان فساد در زمينه اعطاي تسهيالت بســيار ناچيز است چراكه در پروسه اعتباري، شركتها و افراد از لحاظ بهداشــت اعتباري به صورت دقيق مورد بررســي قرار ميگيرند.

سيف با تاكيد بر اينكه بايد از نطفه با ايجاد مطالبات معوق مبارزه كرد، گفت: مديران عامل بانكها بايد براي ايجاد ساختار تسهيالتدهي مستحكم تمهيد كنند ضمن آنكه مجلس محترم شوراي اسالمي با اصالح قانون تجارت و قوه قضاييه با همكاري بيشــتر درباره صدور احكام ورشكستگي بدهكاران نظام بانكي، زمينه و بستر سوءاستفاده از اصل ورشكستگي به منظور فرار از پرداخت بدهي را برچينند.

رييسكلبانكمركزيدرپايانباتاكيدبرموضوعاتيهمچون «برخورد با روشهاي متخلفانه برخي از كاركنان بانكها»، «اصالح رويههاي اعطاي تسهيالت» و «حل مشكالت و اختالف نظرهاي ادارات ثبت اســناد و امالك با بانكها» از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و نقش آن در هماهنگي دستگاههاي ذيربط با بانكها، تشكر و قدرداني كرد.

در اين جلسه عزتاهلل يوسفيانمال، نماينده مجلس شوراي اسالمي و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي درخصوص توفيقات كارگــروه وصول مطالبات معوق در كاهش اين مطالبات گفت: كارگروه وصول مطالبات معوق بانكي توانســته ميزان مطالبات معوق شبكه بانكي را از بيش از ۴۱ به ۱۱ درصد برساند يعني ميزان مطالبات معوق بيش از سه درصد كاهش پيدا كرده است. نكته قابل توجه اين است كه اين كارگروه موفق شده بسياري از مطالبات را با مذاكرات و بدون توسل به قواي قهريه حل كند و توفيقات فراواني داشته است.

وي افــزود: با ادامه اين روند و توقف صدور احكام بيرويه ورشكستگي و از ميان رفتن اين آفت كه در حال حاضر با آن مواجه هســتيم، قطعا و يقينا كارگروه وصول مطالبات معوق بانكي، توفيقات بيشــتري خواهد داشت و با همتي كه بانك مركزي بــراي وصول معوقات به خــرج ميدهد، اميدواريم موضوع معوقات بانكي ظرف يكي دو ســال آينده به حداقل ممكن برسد.

همچنين پيمان نوري، معاون اقتصادي دادستان كل كشور نيز با تشكر از اقدامات نظام بانكي، انتقادات و گاه هجمهها عليه بانكها را نشاندهنده حضور فعال و پررنگ نظام بانكي در اقتصاد كشــور دانست و گفت: با تمام اين انتقادات بايد اذعان كرد كه بيش از ۰۹ درصد نقدينگي واحدهاي توليدي توســط بانكها تامين ميشود و اين نشاندهنده حمايت ويژه بانكها از توليد و بنگاههاي اقتصادي است. وي افزود: در بحث پيگيري و رسيدگي مطالبات معوق بايد بين «بدهكار بانكي» كه به دليل ورشكستگي اقتصادي در پرداخت بدهي دچار مشكل شده و «بزهكار بانكي» كــه با ترفندهاي خاص به دنيال حيف و ميل كردن بيتالمال است، تفكيك قائل شد.

نــوري با تاكيد بــر اقدامات اصالحي بــراي قانون تجارت خاطرنشــان كرد: محاكم قضايي با وجود محدوديتهاي ناشي از مفــاد قانون تجارت، اقدامات كوتاهمدتي را انجام داده اســت كه خوشــبختانه نتيجه آن را در كاهش ميــزان احكام صادره ورشكستگي ميتوان ديد.

گفتني است در اين جلسه گزارش بانك مركزي در خصوص «معضل احكام ورشكستگي بدهكاران بانكي» ارائه شد.

در پايان مقرر شــد گزارش مبســوطي حاوي اظهارنظرها، انتظارت و پيشنهادات دستگاههاي ذيربط درخصوص اصالح قانون تجارت به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ارسال و پس از بررسي و تاييد در آن ستاد تقديم مجلس شوراي اسالمي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.