بهانهگيري حتي با ضمانت هشتگانه!

Jahan e-Sanat - - News -

با وجود اينكه در طرح ضربتي وام ازدواج هشت جايگزين براي تامين ضامن تعيين شد اما همچنان برخي بانكها براي پرداخت اين تسهيالت درباره دريافت ضمانت ســنگاندازي ميكنند. به گزارش ايسنا، تامين ضامن همواره يكي از چالشهاي متقاضيان دريافت تســهيالت بوده و بانكها بهطور عمده سختگيريهايي در اين رابطه دارند. در مورد وامهاي خرد اين موضوع مشهودتر است. يكي از وامهايي كه متقاضيان آن اغلب براي تامين ضمانت با مشــكل مواجهاند، وام ازدواج است كه درخواست دو ضامن معتبر كه بايد جزو كارمندان رسمي بوده و در كنار آن دريافت چك ضمانت مجموعهاي را تشكيل ميداد كه همواره زوجين نسبت به تامين آن معترض بودند و روال دريافت وام آنها به سختي پيش ميرفت. بر اين اساس در جريان طرح جديد بانك مركزي براي پرداخت حداقل ۰۰۵ هزار وام ازدواج در فاصله دو ماهه مرداد و شهريورماه يكي از مسايلي كه مورد توجه قرار گرفت، تامين ضامن و ايجاد شــرايط آسان براي آن بود. به طوري كه تاكيد شد دريافت يك ضامن كافي بوده و بانكها نبايد براي اين موضوع ســختگيري كنند در عين حال در ادامه حدود هشت جايگزيــن براي تامين وثيقه و ضمانت معرفي و متقاضيان ميتوانند از هر يك از آنها براي ارائه ضامن استفاده كنند. با اين وجود در چند روز گذشته از شروع طرح ضربتي پرداخت تسهيالت ازدواج همچنان برخي از بانكها براي دريافت ضامن ســختگيريهاي خاصي داشته و چندان جايگزينهاي تعيين شده از سوي بانك مركزي را نپذيرفتهاند به طوري كه برخي زوجين عنوان ميكنند با وجود اينكه از ضمانتهاي هشتگانه موردي را ارائه كردهاند اما بانك مورد مراجعه قبول نميكند و بر داشتن ضامنهاي رسمي و شاغل تاكيد دارد. با اين حال در مقابل برخي ديگر از بانكها در اين مورد سختگيري نكرده و هر يك از ضمانتهاي تعيين شده را از زوجين پذيرفتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.