تفاهمنامه بانك صادرات و صندوق بازنشستگي

Jahan e-Sanat - - News -

تفاهمنامه ۲۱ هزار ميليارد ريالي وام قرضالحسنه بين بانك صادرات ايران و صندوق بازنشستگي كشوري امضا شد.

به گزارش «جهانصنعت» به نقل از روابط عمومي بانك صادرات در نخستين كنگره مجمع عالي كانونهاي بازنشستگي كشوري، تفاهمنامه اعطاي وام قرضالحسنه به بازنشستگان، بين بانك صادرات ايران و صندوق بازنشســتگي كشوري با حضور ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اسالميان مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري، زراعتي مديرعامل بانك صادرات ايران و جمعي از بازنشستگان كشوري در هتل المپيك تهران امضا شد. در اين مراسم اسالميان، مديرعامل صندوق بازنشستگي كشور گفت: بانك صادرات ايران تنها بانكي بوده كه واقعا و قلبا با صندوق بازنشستگي همكاري داشته و در راستاي كمك به بازنشستگان سقف مبلغ وامهاي قرضالحسنه را افزايش داده بنابراين صميمانه از آقاي زراعتي، مديرعامل اين بانك كه مردانه با ما همكاري كردهاند، قدرداني ميكنيم. همچنين در اين كنگره، يوسفيان معاون اعتباري بانك صادرات ايران در خصوص مفاد تفاهمنامه گفت: امسال اين بانك در جهت انجام تعهدات اجتماعي خود و در راستاي سياستهاي دولت و تاكيد مديرعامل اين بانك اقدام به افزايش وام قرضالحسنه به ميزان دو برابر سال گذشته (يعني ۲۱ هزار ميليارد ريال) كرده كه اين وام به ۰۰۳ هزار نفر پرداخت و سقف تسهيالت به ۰۴ ميليون ريال افزايش يافته است. از بانك

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.