ضرورت تقويت بنيه علمي همكاران

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعاملبانكديبااعضايتيمشركتكنندهدرالمپيادكانونبانكها و موسسات خصوصي ديدار و گفتوگو كرد. محمدرضا قرباني، مديرعامل بانك دي با حضور در ساختمان آموزش ارزشآفرينان دي ضمن ديدار با اعضاي تيم المپياد بانك دي براي شركت در نخستين المپياد بانكي كانون بانكها و موسسات خصوصي كشور درخصوص اهميت آموزش همكاران گفتوگو كرد. قرباني در اين ديدار با ابراز خرسندي از نشاط و انگيزه باالي همكاران جهت حضور در المپياد كانون بانكها و موسسات خصوصي تاكيد كرد: تقويت بنيه علمي همكاران و استمرار آموزشهاي كاربردي از ضروريات بانك بوده و بايد در اين خصوص اقدامات موثرتر و مطلوبتري انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.