توضيح كاخ سفيد در مورد نقش ترامپ در نگارش بيانيه پسرش

Jahan e-Sanat - - News -

رييسجمهور آمريكا به تدوين پيشنويس يك بيانيه درباره ديدار پسر ارشدش با يك وكيل مرتبط با كرملين كمك كرده بود. اين مساله گرفتاري ترامپ درباره ارتباط تيمش با روسيه را عميقتر كرد.

كاخ سفيد تاييد كرده كه دونالد ترامپ در تنظيم بيانيهاي درباره مالقات پسرش با يك وكيل روس به او كمك كرده بود. يك دستيار كاخ سفيد گفت كه ترامپ در تنظيم بيانيه پسرش اظهار نظر كــرد، اما عبارات بيانيه را به او ديكته نكرد. دونالد ترامپ جونيور ابتدا گفته بود كه آن مالقات درباره مساله قبول فرزندخوانده از روسيه توسط شهروندان آمريكايي بود اما بعدا اذعان كرد كه به او پيشنهاد ارائه اطالعات مخربي درباره هيالري كلينتون رقيب ترامپ در انتخابات شده بود.

وكيل رييسجمهور قبال اين مساله را كه رييسجمهور در صدور آن بيانيه نقش داشته رد كرده بود. نيويورك تايمز ماه گذشــته گزارش داد كه پسر بزرگ ترامپ در ژوئن 2016 در برج ترامپ در نيويورك با يك وكيل روس كه به دولت روسيه نزديك است مالقات كرد. سارا هاكبي سندرز سخنگوي كاخ سفيددركنفرانسخبريسهشنبهگذشتهگفت:رييسجمهور مثل هر پدر ديگري (درباره آن بيانيه) اظهار نظر كرد كه براساس اطالعات محدودي بود كه داشت. اما او تاكيد كرد كه ترامپ بيانيه را ديكته نكرد و اين مسالهاي جدي نيست.

او گفت: دموكراتها ميخواهند از اين مساله به عنوان مساله روابطعمومي استفاده كنند و هر چه در توان دارند براي زنده نگه داشتن خبر هر روز در روزنامهها انجام ميدهند. سندرز گفت: در بيانيههاي پسر ترامپ درباره آن ديدار نكته نادرستي وجود ندارد. ترامپ بارها هرگونه تباني با كرملين را رد كرده اســت. كميتههايي در مجلس نمايندگان و سنا به عالوه دادستان ويژه درحال تحقيق درباره تالش ادعايي مسكو براي كمك به ترامپ و عليه كلينتون در انتخابات ماه نوامبر گذشته هستند. روسيه اين اتهام را رد ميكند.

واشنگتنپست دوشنبه گذشته گزارش داده بود كه ترامپ شخصا آن بيانيه درباره ديدار پسرش با ناتاليا وسلنيسكايا را به او ديكتهكردهبود.بهگزارشواشنگتنپستمشاوراندونالدترامپ درابتداپذيرفتهبودندپسررييسجمهورآمريكابيانيهايرامنتشر كند كه در صورت فاش شدن همه جزييات قابل انكار نباشد.

امااينتصميمبابازگشتدونالدترامپازاجالسسرانهشت كشورصنعتيجهانكهدرآلمانبرگزارشد(هشتمژوئيه)تغيير كرد. دونالد ترامپ پسر ابتدا در بيانيه خود گفته بود: در اين ديدار (با وكيل روسي) عمدتا درباره برنامه فرزندخواندگي كودكان روسي بحث شده است. او بعدا پذيرفت اين ديدار را قبول كرده چون به او گفته شده در اين مالقات اطالعاتي درباره هيالري كلينتونبهاودادهخواهدشد.واشنگتنپستمينويسدكهبعضي از مشاوران ترامپ ميترسند ابعاد دخالت ترامپ بتواند او و بعضي از نزديكانش را در معرض خطرات حقوقي قرار دهد. سناي آمريكا رييس جديد افبيآي را تاييد كرد 2۹ راي موافق در برابر پنج راي مخالف؛ ســناي آمريكا به كريستوفر راي، رأي اعتماد داد. رييس جديد افبيآي موظف است موضوع دخالت روسيه در انتخابات آمريكا را مستقل از فشارهاي سياسي دنبال كند.

سه ماه پس از اخراج مناقشهبرانگيز جيمز كومي از رياست پليس فدرال آمريكا، افبيآي رييس جديدي خواهد داشت. سنايآمريكاشامگاهسهشنبهگذشتهبااكثريتقاطع،كريستوفر راي را در مقام رياســت پليس فدرال آمريكا تاييد كرد. دونالد ترامپ، كومي را در تصميمي جنجالي و به خاطر فشــارهاي مربوط به نقش روسيه در انتخابات رياستجمهوري اخير، در ماه مي بركنار كرده بود.

ترامپدرزماناخراججيمزكوميگفتهبودكهاوتوانرهبري موثر افبيآي و جلب اعتماد عمومي را ندارد. بهانه اخراج كومي نحوهبرخوردافبيآيباماجرايايميلهايهيالريكلينتونبود. حالآنكهبسياريمعتقدندكهتوجهكوميبهمسايلپشتپرده تماسهاي تيم انتخاباتي ترامپ با مقامات روس جلب شده بود. يكي از موضوعات مورد تحقيق كومي، رابطه غيرقانوني مايكل فلين، مشاور امنيت ملي ترامپ با مقامات روسيه بود.

كريســتوفر راي 0۵ سال دارد و حقوقدان است. او بايد در نخستينگام،موضوعدخالتروسيهدرانتخاباترياستجمهوري تقاضاي استعفاي جان كلي پس از اخراج كومي طبق گزارشها، رييس دفتر جديد كاخ سفيد ظاهرا از اقدام دونالد ترامپ در اخراج ناگهاني جيمز كومي در ماه مي به حدي خشمگينبودهكهميخواستهكنارهگيريكند.جانكليدرآن زمان وزير امنيت داخلي آمريكا بود.

به گزارش ايسنا، دو منبع مطلع به شبكه خبري سيانان گفتهاند جان كلي، رييس دفتر جديد كاخ سفيد از اخراج جيمز كومي از مقام رياست اداره تحقيقات فدرال آمريكا (افبيآي) به حدي عصباني بود كه با اين مقام عاليرتبه تماس گرفت و گفتكهقصدداردازسمتشبهعنوانوزيرامنيتداخليآمريكا استعفا دهد. اين دو منبع كه از محتواي مكالمات مطلع بودند، ميگويند كومي و كلي دوست نيستند بلكه به عنوان دو فرد حرفهايبراييكديگراحترامخاصيقائلهستند.آنهاهمچنين به سيانان گفتهاند كه اطمينان ندارند كه جان كلي در آن زمان تاچهحدبراياستعفاجديبودهاست.بهگفتهيكمنبعمطلع، جان كلي عصباني بوده و از آنچه ديده و از رفتاري كه با كومي شده بود، ناراحت شده بود. براساس اين گزارش، كومي زماني كه از لسآنجلس عازم واشنگتن بوده با كلي صحبت كرده و از او خواسته تا كنارهگيري نكند.

جانكليدوشنبهگذشتهبهعنوانجانشينراينسپريبس، رييسدفتركاخسفيدسوگندخورد.ترامپجمعهگذشتهگفته بود كه كلي را براي اين سمت در نظر دارد. اخراج كومي بسيار جنجالي شــد و علت آن هم نقش او در تحقيقات مربوط به استفادههيالريكلينتون،وزيرامورخارجهپيشينآمريكاازسرور شخصي ايميل و مداخله روسيه در انتخابات رياستجمهوري سال گذشته بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.