افزايش تلفات نيروهاي روسي در سوريه در 2017

Jahan e-Sanat - - News -

براساس آمارهاي وزارت دفاع روسيه در سالجاري ميالدي تاكنون 10 نظامي روس در سوريه كشته شدهاند؛ آماري كه رويترز آن را دستكم 40 تن ميداند و نشان ميدهد شمار تلفات نظاميان روس در سوريه رو به افزايش است.

رويترز با انتشار اين گزارش و براساس آمارهاي اعالم شده از سوي خانوادهها و دوســتان كشتهشدگان و مقامهاي محلي، تخمين ميزند كه تلفات واقعي سربازان روس و مقاطعهكاران خصوصي اين كشور دستكم 40 نفر باشد. اين آمارها در هفت ماه گذشته شامل 6۳ پرسنل مسلح روس و مقاطعهكار است كه در سوريه كشته شدهاند و نشاندهنده افزايش چشمگير در نرخ تلفات مربوط به صحنه نبرد در سوريه است.

بسياري از تلفات گزارش شده توسط رويترز از سوي بيش از يك نفر شامل آنهايي كه فرد كشته شده را ميشناختند، تاييد شده است. خويشاوندان و دوستان بسياريازسربازانكشتهشدهكهخواستندنامشانفاشنشود،گفتهاندفرماندهان ارتش روسيه خانوادههاي كشتهشدگان را به سكوت ترغيب ميكنند.

ســطح واقعي تلفات در درگيريهاي سوريه مسالهاي حساس در كشوري اســت كه همواره پوششــي پيروزمندانه و مثبت از رخدادهاي مربوط به اين درگيري را در رســانهها اعالم ميكند و ســال آتي ميالدي منتظر برگزاري انتخابات رياستجمهوري است كه انتظار ميرود والديمير پوتين بار ديگر در آن پيروز شود. تعداد تلفات نظامي روسيه از زمان دستور صادر شده از سوي پوتين مربوط به سه ماه پيش از آغاز عمليات نظامي در سوريه سري باقي مانده اســت. گرچه روســيه تلفات كلي را اعالم نميكند اما برخي از تلفات را فاش كرده اســت. يكي از مواردي كه باعث شده تلفات اصلي اعالم نشود اين است كه روسيه علنا به اين مساله اذعان نكرده كه مقاطعهكارهاي خصوصي در كنار ارتش روســيه در سوريه ميجنگند؛ حضور مقاطعهكاران بخش خصوصي در جنگ سوريه منع قانوني دارد.

دولت مســكو قبال نيز از اعالم شــمار تلفات در سوريه امتناع كرده است؛ مسكو دو سال پيش براي حمايت از دولت بشار اسد وارد اين جنگ شد. چند ماه پس از كشته شدن سربازان روس در سوريه، دولت مسكو به صورت كامال بيسروصدا برخي از تلفات را اعالم كرد كه شامل مقاطعهكاران نظامي بخش خصوصي ميشد و خانوادههاي آنها مدالهاي شجاعت گرفته و برخي مقامهاي محلي مدارس را به نام قربانيان نامگذاري كردند.

از 40 سرباز روس كشته شده، 21 نفر از مقاطعهكاران خصوصي و 17 تن سرباز بودند و وضعيت دو سرباز كشته شده ديگر مشخص نيست. ماهيت عمليات در سوريه با حضور روسها كامال مشخص نشده و اين در حالي است كه روسيه در ابتداي امر بر پشتيباني هوايي از نيروهاي سوريه متمركز بود اما تعداد تلفات نشاندهنده مداخله زميني است. رويترز در گذشته گزارشي درباره اختالف آماري درباره تخمين تلفات و آمارهاي رسمي منتشر كرده است.

مقامهاي روس فاش كردند كه ۳2 ســرباز ارتش طي ۵1 ماه در سالهاي 201۵ 2016ات در سوريه كشته شدند و رويترز تخمين زده تعداد تلفات6۳ مورد است كه شامل مقاطعهكاران بخش خصوصي نيز ميشود. يكي از مقاطعهكاران بخش خصوصي كه مرگش در سوريه رسما اعالم نشده فردي 40 ساله به نام الكساندر پروموگايبو از شهري واقع در جنوب روسيه است. وي در ۵2 آوريل در سوريه كشته شد و اين خبر را يكي از دوستانش اعالم كرد.

براساسگزارشمنابعمختلفمقاطعهكاراننظاميبخشخصوصيدرروسيه به صورت مخفيانه و تحت فرماندهي مردي با نام مستعار واگنار در سوريه مستقر شدهاند. كمپانيهاي نظامي بخش خصوصي رسما در داخل روسيه موجوديت ندارند. فرمانده سابق چريكهاي حامي روسيه در شرق اوكراين كه با داوطلبان روس مستقر در سوريه در تماس است در اواخر مي سالجاري ميالدي گفته بود مقاطعهكاران نظامي بخش خصوصي روســيه در نزديكي شهر حمص در كنار حزباهلل ميجنگند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.