واشنگتن به دنبال تحميل شرايط تجاري جديد به چين

Jahan e-Sanat - - News -

-AFP روزنامه آمريكايي والاســتريتژورنال گزارش داد واشنگتن مشغول برنامهريزي براي اعمال يكسري اقدامات تجاري عليه چين با هدف مجبور كردن پكن به مقابله با سرقت مالكيت معنوي است.

براساس اين گزارش دولت دونالد ترامپ، رييسجمهور آمريكا قصد دارد بند قانوني كمتر استفاده شده را در قوانين تجاري آمريكا به كار گيرد تا اجازه بررسي سياستهاي مالكيت معنوي چين به منظور تعيين اقدامات تجاري ناعادالنه ناشي از اين سياستها را پيدا كنند. والاستريتژورنال در گزارش خود نوشت: دولت ترامپ ميخواهد پكن مجازاتهاي سختتري عليهسرقتمالكيتمعنوياعمالكندوشرايطورودشركتهايآمريكايي به بازار تكنولوژيهاي پيشرفته چين را تسهيل كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.