حمايت از جنگ با افراطگرايان در آفريقا

Jahan e-Sanat - - News -

-AFP وزير دفاع آلمان گفت، حمايت فرانسه و آلمان براي يك نيروي منطقهاي در ساحل به منظور مقابله با افراطگرايان ميتواند ساير كشورهاي اروپايي را براي حمايت از يك اقدام مقابله با تروريسم در منطقه متقاعد كند. اورسوال فون درالين پس از گفتوگو با رييسجمهور مالي در باماكو برتعهد كشورش در مبارزه با افراطگرايان در منطقه آفريقا تاكيد كرد و گفت: الزم است كه منطقه ساحل امنيت خود را تقويت كند. وي تاكيد كرد براي اروپا اين مساله اهميت دارد كه امنيت در قاره آفريقا ايجاد شود و مردم اين قاره دليلي محكم داشته باشند تا بخواهند در كشورهايشان بمانند. فون درالين همچنين قول داد كشورش به عملياتهاي حفظ صلح در منطقه ساحل كمك كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.