فرماندار سابق ماساچوست

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- براساس گزارشها باراك اوباما و همحزبيهايش به دنبال دوال پاتريك، فرماندار سابق ايالت ماساچوست به منظور كانديدا شدن براي رياستجمهوري از جانب حزب دموكرات در انتخابات بعدي هستند.

رييسجمهور سابق آمريكا، پاتريك را كه در سال 201۵ سياست را ترك كرد يك گزينه مناسب براي رياستجمهوري ميدانند. با اين حال به نظر نميرسد كه دوال پاتريك چندان عالقهمند به كانديداتوري باشد و كانديداتوري جو بايدن، معاون سابق باراك اوباما در رياستجمهوري احتمال بيشتري دارد. پاتريك گفت: به اين فكر ميكنم كه چطور مفيد باشــم زيرا به كشورم اهميت ميدهم و يك وطنپرست هستم اما االن خيلي زود است كه درباره سال 2020 تصميم بگيريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.