آغازبازنشستگيهمسرملكهانگليسدر۶۹ سالگي

Jahan e-Sanat - - News -

-BBC شاهزاده فيليپ، همسر ملكه انگليس سرانجام پس از سالها حضور در كنار ملكه ديروز در 6۹ سالگي بازنشسته شد.

همسر اليزابت دوم ملكه انگليس ديروز در كاخ باكينگهام شاهد رژه نيروي دريايي سلطنتي بود و اين آخرين حضور علني او از زمان به قدرت رسيدن ملكه در2۵۹1 محسوب ميشود. فيليپ در22 هزار و۹12 مراسم عمومي به تنهايي شركت داشته و در مراسمهاي بيشماري هم كنار ملكه 1۹ ساله بوده است. هر دو آنها طي سالهاي اخير مشاركت خود را كم كرده و وظايفشان را به اعضاي جوان خاندان سلطنتي محول ميكنند. او كه سابقا افسر نيروي دريايي در جنگ جهاني دوم بود، به تنهايي 7۳6 سفر خارجي در ۵6 سال گذشته داشته، تقريبا 00۵۵ سخنراني انجام داده و حامي، رييس يا عضو بيش از 0۸7 سازمان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.