داعش ترامپ را تهديد كرد

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-گروهتروريستيداعشازطريقيكيازنيروهايشرييسجمهور آمريكا را به انجام حمالت جديد در داخل اياالت متحده تهديد كرد. در فايل ويدئوييكهروزنامهانگليسيميررمنتشركردهاست،يكيازنيروهايداعش كهچاقوبهدستداردوازصحبتكردنشبهنظرميرسدكهانگليسياست، دونالد ترامپ را به انجام حمالت در عمق خاك آمريكا تهديد كرد. اين نيروي داعش ترامپ را فرعون زمان توصيف ميكند. وي كه در اين فايل در كنار يك مسلسل ايستاده است، ميگويد: پيامي به فرعون زمانه، اگر چشمانت به دنبال رقه و موصل است، چشمان ما به دنبال قسطنطنيه و رم است. به اذن خدا، شما را در سرزمين خودتان سر خواهيم بريد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.