ديدارنخستوزيرجديدپاكستانبانوازشريف

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- نخستوزير جديد پاكستان در اولين روز كاري خود ديروز به ديدار نواز شريف رفته كه اين ديدار نشان از تداوم اعمال نفوذ نواز شريف بعد از بركنار شدنش از سوي دادگاه عالي دارد.

تلويزيون پاكستان تصاويري را از ورود خودروي شاهد خاقان عباسي به محل اقامتگاه نواز شريف در شهر تفريحي موري نشان داد. حزب نواز شريف موسوم به مسلم ليگ نواز اكثريت را در پارلمان در دست داشته و بعد از تغيير نخستوزير نيز عزم خود براي ادامه مسير قبلي را نشان داده است. به گزارش رسانهها، عباسي كابينهاش را در مشورت با نواز شريف تعيين كرده و بيشتر افراد وفادار به نواز شريف را حفظ خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.