طرح ضدتروريستي عراق در شوراي امنيت

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- نخستوزير عراق اعالم كرد كه كشورش پيشنويس قطعنامه مبارزه با تروريســم و تحت پيگرد قرار دادن تروريســتها را به شوراي امنيت داده اســت. حيدر العبادي گفت: دولت عراق براي تامين امنيت مسير بينالمللي بين بغداد و امان تالش ميكند و طرحهاي سنجيدهاي براي بهبود روابط با كشورهاي همجوار دارد. وي گفت كه كشورش تهيه يك پيشنويس قطعنامه مبارزه با تروريسم در شوراي امنيت را پيشنهاد داده است. العبادي از كشورهاي جهان خواست در برابر خطر تروريسم سهلانگاري نكنند و اين خطر را جدي بگيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.