بورس به مرز 7 مرتبه نزديك شد

Jahan e-Sanat - - News -

معيار »P/E« به عنوان يكي از آمارهايي كه نشاندهنده وضعيت كلي بورس است، هميشه مورد توجه سهامداران قرار دارد. اوضاع كلي بازار سهام در چند ماه اخير باعث شده اين متغير در كانال متعادلي قرار داشته باشد. آخرين اطالعات منتشرشده توسط بورس تهران مشخص كرد كه نســبت قيمت به درآمد بورس به مرز 7 مرتبه نزديك شده است. در همين حال بررسي صنايع از نظر ارزش بازار نشان ميدهد گروه محصوالت شيميايي با در اختيار داشتن 29 شركت و ارزش بازار 655 هزار ميليارد ريالي در رتبه اول قرار دارد، فلزات اساسي با 340 هزار ميليارد ريال و گروه بانكها، موسسات اعتباري و ساير نهادهاي پولي بــا 309 هزار ميليارد ريال رتبههاي بعدي را به خود اختصاص دادهاند. نسبت قيمت به عايدي »P/E« محاسبه شده بر مبناي ارزش بازار 287 شركت در تيرماه برابر با 6/70 مرتبه بوده است. به گزارش سنا، براساس اطالعات منتشرشده توسط اداره آمار شركت بورس نسبت »P/E« بازار در تيرماه امسال برابر با 6/70 مرتبه بوده است كه 38 شركت داراي پيشبيني سود صفر يا منفي بوده و در محاســبات اين اداره لحاظ نشدهاند. همچنين به دليل عدم الزام ارائه پيشبيني سود شركتهاي واقع در صنعت سرمايهگذاريها، 17 شــركت فعال در اين گروه در گزارش »P/E« لحاظ نشــدهاند كه بر اين اساس نسبت قيمت به عايدي »P/E« محاسبهشده بر مبناي ارزش بازار 287 شركت معادل 3050 هزار ميليارد ريال و سود پيشبينيشده بيش از 455 هزار ميليارد ريال اســت. در عين حال بررسي صنايع تاالر شيشهاي مشخص ميكند كه گروه محصوالت شيميايي با در اختيار داشتن 29 شركت و ارزش بازار 655 هزار ميليارد ريالي در رتبه اول، فلزات اساسي با 340 هزار ميليارد ريال و گروه بانكها، موسسات اعتباري و ساير نهادهاي پولي با 309 هزار ميليارد ريال رتبههاي بعدي را به دســت آوردهاند. بر پايه اين گزارش، نســبت قيمت به درآمد »P/E«اي كه نسبت قيمت به درآمد هر سهم است، يكي از ابزارهاي مهم براي ارزشگذاري سهام شركتهاست. اين نسبت به صورت نسبت قيمت بازار برحسب سهمي كه به درآمد ساالنه هر سهم تقسيم شده، به دست ميآيد. نسبت قيمت به درآمد سهم بيانگر آن است كه قيمت سهام شركت، چند برابر ميزان سود نقدي است كه شركت به هر سهم خود تخصيص ميدهد. به عبارت ديگر اين نسبت نشان ميدهد كه آيا قيمتسهامبهنسبتسوديكهبينسهامدارانش توزيع ميكنــد، ارزش دارد؟ ســرمايهگذاران بازار ســرمايه معمــوال از »P/E« به عنوان ابزار نمايش ارزش شركت ياد ميكنند. اين نسبت، رايجترين نسبتي است كه در بازار سرمايه، براي سرمايهگذاران دورانديش داراي اهميت بسيار زياد است.همچنينعلتمحبوبيتايننسبت،توانايي آن در بيان ارزش بازار و ســود هر سهم به زبان يك عدد رياضي اســت و هدف اين نسبت بيان رابطه قيمتي است كه يك سرمايهگذار براساس چشماندازآيندهشركت،برايسودپيشبينيشده هر سهم ميپردازد و انتظار دارد به بهرهوري برسد. „تصويب„۵۶۱„هزار„ميليارد„ريال„سود„نقدي افزون بر اين تازهترين آمارها نشان ميدهد 71 شــركت با افزايش، 38 شركت با كاهش و مابقي شــركتها برابر با 199 شركت، تغييري در سود (زيان) پيشبينيشده نداشتهاند. ميزان سود تقسيمشده شركتها به تفكيك صنعت از ابتداي سالجاري تا پايان تيرماه، برابر با 165 هزار ميليارد ريال بود و متوسط سود نقدي براي هر سهم معادل 334 ريال را نشان ميدهد. تطبيق سود (زيان) پيشبينيشــده شركتها در اين ماه نســبت به خرداد 96 نشان ميدهد كه 71 شركت با افزايش، 38 شركت با كاهش و مابقي شركتها برابر با 199 شركت، تغييري در سود (زيان) پيشبينيشده نداشتهاند. همچنين سود و زيان پيشبينيشده شركتها در پايان تيرماه ســال 96 برابر با 422827 ميليارد ريال است كه نسبت به خردادماه، معادل 22354 ميليارد ريال افزايش نشان ميدهد. در پايان تيرماه 96 متوسط سود (زيان) خالص شركتهاي بورسي به ازاي هر سهم برابر با 315 ريال بوده است. در ضمنميزانسودتقسيمشدهشركتهابهتفكيك صنعت- انباشته از ابتداي سال تا پايان تيرماه، برابر با 165 هزار ميليارد ريال بوده كه 57درصد درآمد (زيان) واقعي شركتها بوده است. همچنين متوسط سود نقدي براي هر سهم معادل 334 ريال را نشان ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.