هفته بورس منفي تمام شد

Jahan e-Sanat - - News -

دردادوستدهايآخرينروزمعامالتيهفتهسهامدارانبورستهرانشاهد برتري سه گروه فلزات اساسي، رايانه و شيميايي بودند. به گزارش سنا، در معامالت روز گذشته سه گروه فلزات اساسي، رايانه و شيميايي با بيشترين حجم و ارزش معامالت در صدر برترين گروههاي صنعت قرار گرفتند.اين گزارش حاكي است در معامالت روز گذشته سهامداران بورس تهران بيش از 654 ميليون برگه سهم، حقتقدم و ساير داراييهاي مالي را به ارزش يكهزار و 987 ميليارد ريال در 45 هزار نوبت معامالتي دست به دست كردند.همچنين در اين روز شاخص كل بورس941 واحد افت كرد و به رقم 81 هزار 265و رسيد. شاخص بازار اول نيز271 واحد نزولي شد اما شاخص بازار دوم 41 واحد باال رفت. نمادهاي پتروشيمي پرديس، فوالد خوزستان، فوالد مباركه، گلگهر، ملي مس و پاكشو با بيشترين تاثير منفي بر شاخص باعث افت اين متغير شدند. اين در حالي بود كه نماد پتروشيمي فجر با بيشترينتاثيرمثبتبرشاخصمانعافتبيشتراينمتغيرشدند.صدرنشيني بازار روز گذشته نيز با بيشترين رشد قيمت متعلق به نمادهاي كاشي پارس، شهد ايران، كشت و صنعت چين چين، قند ثابت خراسان، شيشه و گاز، گسترش صنايع و خدمات كشاورزي و لنت ترمز ايران بود. در مقابل نمادهاي موتورسازان تراكتورسازي ايران، سامان گستر اصفهان، توليد محور خودرو، كارتاعتباريايرانكيش،پتروشيميپرديس،سرمايهگذاريتوسعهصنعتي ايران و سيمان شمال با بيشترين كاهش قيمت در انتهاي جدول معامالت قرار گرفتند. در جريان دادوستدهاي روز چهارشنبه سهامداران بورس تهران براي خريد اوراق مشاركت شهرداري سبزوار، واحدهاي صندوق امين يكم، كيان، پارند پايدار سپهر، سهام معادن منگنز ايران، اوراق مشاركت ملي نفت ايران و اوراق صكوك سايپا بيشترين تقاضا و سنگينترين صفهاي خريد را رقم زدند.اين در حالي بود كه گروهي ديگر از سرمايهگذاران براي خروج از واحدهايصندوقپارندپايدارسپهر،سهامسيمانمازندران،سيماناصفهان، اوراق مشاركت ملي نفت ايران و اوراق مشاركت رايان سايپا سنگينترين صفهاي فروش را تشكيل دادند.در پايان معامالت روز گذشته كشتيراني با معامله بلوكي061 ميليون سهم به ارزش635 ميليارد ريال بيشترين حجم و ارزش معامالت را ثبت كرد.در گروه غذايي كه شاهد معامالتي متعادل و منفي بوديم، دادوستدهاي پرحجم، همراه صف خريد نماد غشهد در كنار ادامه صف خريد نماد غچين چشمنوازي ميكرد. در گروه مذكور نمادهاي غسالم،غفارس،غبهنوشوغپينوباصففروشهمراهبودند.كپارسوكهرام نمادهاي صف خريد گروه مثبت كاشي و سراميك طي معامالت روز گذشته بودند و تنها نماد منفي گروه، نماد كلوند بود.در گروه آيتي نمادهاي اپرداز و ركيش با فشار عرضهها مواجه بودند بهطوري كه نماد ركيش صف فروش شد و نماد اپرداز تا آستانه صف فروش شدن پيش رفت. در اين گروه ساير نمادهاهمانندنمادپرداختمتعادلومثبتدنبالشدند.گروههايخودرويي اكثرا متعادل دنبال شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.