رشد اقتصادي با حمايت از شركتهاي دانشبنيان

Jahan e-Sanat - - News -

راهي به جز حمايت از شــركتهاي دانشبنيان در كشور نداريم و الزم است كه اين شركتها به شكلي قدرتمندانه از سوي دولت نيز حمايت شوند. علي قرباني عضوكميسيونبرنامهوبودجهمجلسدر گفتوگو با سنا، با مثبت دانستن عملكرد سازمان بورس در حمايت از شركتهاي دانشبنيان، گفت: حمايت از شركتهاي دانشبنيانيكيازبندهاي42 گانهاقتصاد مقاومتياستوحمايتبازارسرمايهازاين شركتها قطعا رشد و بهرهوري در اقتصاد كشور را به همراه خواهد داشت. وي افزود: درنتيجهاينحمايتعالوهبررشدعملكرد اين شركتها شــاهد باال رفتن راندمان اقتصادي كشور و در نهايت ايجاد اشتغال، افزايشتوليدورونقاقتصاديخواهيمبود. عضوكميسيونبرنامهوبودجهمجلسدر مورد نقش صندوقهاي ســرمايهگذاري جسورانه(cv) در بازار سرمايه تصريح كرد: صندوقسرمايهگذاريجسورانهكمكقابل توجهيبهحوزهكارآفرينيكردهوازحمايت مجلس نيز برخوردارند. قرباني افزود: براي تداوم فعاليت اين صندوقها بايد حمايت الزم از آنها صــورت گرفته و در كنار آن شركتهاي دانشبنيان، صادرات، افزايش توليد و كاهش تعرفهها پشت سر آنها قرار گيرند تا موجب بهرهوري اين صندوقها شــده و سرمايهگذاري در اين صندوقها براي سرمايهگذار مقرون به صرفه باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.