افت شديد قيمت سهام

Jahan e-Sanat - - News - اصل »44«

قيمت سهام شركت توشيبا در پي افزايش ميزان داراييهاي اين شركت با روند كاهشي همراه شد. به گزارش سنا، افزايشميزانداراييهايشركتتوشيبا نســبت به درآمد اين شركت، موجب سقوط سهام توشيبا شد. براساس اين گزارش، شركت توشيبا موفق به اعمال استانداردهاي بورس ژاپن نشد در حالي كه خالص دارايي اين شركت به دليل هزينههاي گزاف برنامههاي اقتصادي و هستهاي آمريكا با كاهش هنگفتي روبهرو شــد. طبق قوانين بورس ژاپن اگر اين شــركت تا مــاه مارس آينده خالص دارايي خود را از منفي به مثبت بازنگرداند، از بورس ژاپن اخراج خواهد شــد. به نظر ميرسد شركت توشيبا با نبردي ســخت براي باقي ماندن در ليست بورس ژاپن مواجه باشد. برخورد با ترازنامهاي كامال منفي و بازگرداندن اين ترازنامه به مثبت، چالشي جديد براي توشيبا محسوب ميشود. بر اين اساس، كاهش چشمگير قيمت سهام توشيبابهدليلعملكردنامناسبشركت شارپ، به عنوان شركت زيرمجموعه اين شركت، عامل اصلي افت توشيبا بود. اين در حالي است كه در آخرين ساعات معامالتي قيمت سهام توشيبا با كاهش 2/8 درصدي همراه شد و هر سهم آن 246 ين معامله شد. در ميان سالهاي 1980 تا 1990 ميالدي كه حباب اقتصادي در دنيا ايجاد شــد، ســهام توشيبا يكي از سهام ممتاز در صنايع برتر بود كه جزو 10 سهم برتر به دليل ارزش بازار قلمداد ميشــد. طبقگفتههايويكيپديا،سيرصعودي توليداتمكانيكيوالكتريكيدوشركت ژاپني توشيبا و شارپ، در قالب شركت جديد نيز ادامه يافت. با اين ويژگي كه الكترونيك نيز به آن افزوده شد و توشيبا با قدم نهادن در عرصه توليد محصوالت مختلــف ديجيتالــي، الكترونيكي و رايانهاي در كنــار توليد لوازم خانگي و تجهيزات پزشــكي، مدار مجتمع و نيمرسانا در فهرست شركتهاي برتر ژاپني و جهاني جاي گرفت. هماكنون توشيبا پس از شركتهاي اچپي، دل، ايسر و لنوو، در رتبه پنجم بزرگترين توليدكنندگان رايانههاي شــخصي قرار دارد. اين شــركت همچنين پس از شــركتهاي اينتل، سامســونگ الكترونيك و تگزاس اينســترومنتس بهعنوانچهارمينتوليدكنندهنيمرسانا درجهانشناختهميشود.سهامشركت توشيبا در بازارهاي بورس توكيو، بورس لندن، بورس ناگويا و بورس اوزاكا معامله ميشــود و جزئي از شاخص نيكي و شاخص تاپيكس محسوب ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.