بورس روز شنبه 14 مرداد تعطيل است

Jahan e-Sanat - - News - بینالملل

ســازمان بورس و اوراق بهادار طي اطالعيهاي از تعطيلي كليه بورسها روز شــنبه 14 مردادماه خبر داد. در اطالعيه سازمان بورس آمده است: با اعالم رسمي تعطيلي شنبه آينده 14( مردادماه) به مناسبت برگزاري مراسم تحليف رياســتجمهوري، بورسها در اين روز فعاليتي نخواهند داشت و تعطيل هستند. با توجه به اينكه كليه دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي روز شــنبه چهاردهم مرداد 1396 در شــهر تهران تعطيل اســت، عالوه بر بورس تهران، ســاير بورسها از جمله فرابورس، بــورس كاال و بورس انرژي نيــز تعطيل هســتند و معامالتي در آنها انجام نميشــود. در اين اطالعيه تاكيد شــده است: با توجه به متمركز بودن سامانههاي معامالتي در پايتخت تاالرهاي مناطق نيز به دليل تعطيلي بورسها در تهران، در اين روز فعاليتي نخواهند داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.