تحقق اهداف بودجهاي خصوصيسازي در سال 95

Jahan e-Sanat - - News - ديدگاه

رييسسازمانخصوصيسازيگفت: در سال گذشته 16 هزار و 500 ميليارد تومان تكليف بودجهاي داشتهايم كه بالغ بر 16 هزار و 431 ميليارد تومان از اين رقم تحقق يافته است و از اين نظر سال 95 تنها ســالي در تاريخ اجراي خصوصيسازي در كشور است كه به تحقق 100 درصدي وظايف بودجهاي نزديك شــدهايم. به گزارش سازمان خصوصيســازي؛ پوريحســيني در مجمع سازمان خصوصيسازي كه در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل شد، گفت: در ســال 95 اين سازمان 16 هزار و 500 ميليارد تومان تكليف بودجهاي برعهده داشت كه بالغ بر 16 هزار و 431 ميليارد تومان از اين رقم تحقق يافته كه از اين نظر سال 95 تنها سالي در تاريخ اجراي خصوصيسازي در كشور است كه به تحقق 100 درصدي وظايــف بودجهاي نزديك شــدهايم. رييس سازمان خصوصيسازي افزود: نگاهي به وضعيت واگذاريها در كشور نشان ميدهد تا پيش از دولت يازدهم حدود 100 هزار ميليارد تومان واگذاري داشــتهايم كه اين رقم در چهار سال دولت يازدهم 42 هزار ميليارد تومان را شامل ميشود، يعني در دولت يازدهم بيش از 30 درصد واگذاريهاي تاريخ خصوصيسازي صورت گرفته است. وي همچنين تصريح كرد: تا پيش از دولت يازدهــم تنها 18 درصد واگذاريها به بخش خصوصي واقعــي بوده، اين در حالي اســت كه در دولت يازدهم 66 درصد واگذاريها به بخش خصوصي واقعي انجام شده است. پوريحسيني اضافه كرد: تا پيش از دولت يازدهم در مجموع 73 درصد از اهداف بودجهاي تحقق يافته، در حاليكه در 4 ســال دولت يازدهــم در مجموع 86 درصد اهــداف بودجهاي تحقــق پيدا كرده اســت. وي همچنيــن در خصوص اقدامــات صورت گرفته در راســتاي ساماندهي طرح سهام عدالت در سال 95 گفت: كنترل و نظارت بر برگزاري مجامع عمومي و فوقالعاده 60 شركت سرمايهپذير سهام عدالت در سال 59، بررســي كارشناسانه عملكرد و ميزان سوددهي هر يك از شركتهاي موجود در پرتفوي ســهام عدالت و پيگيري وصــول آنها، پااليش و بهروزرســاني بانك اطالعات مشموالن سهام عدالت، محاسبه و اعمال ميزان اقساط پرداختي توســط 49 ميليون نفر از مشموالن و تنظيم صورتحســاب آنها، رونمايي از ســامانه سهام عدالت، فراهم آوردن امكانپرداختبقيهاقساطتسويهنشده، راهاندازي مركز پاسخگويي تلفني سهام عدالــت و پيگيري و راهبري پرداخت بودجهتخصيصيبهشركتهايتعاوني سهام عدالت شهرستاني از جمله اين اقدامات است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.