وضعيت قرمز نرخ بيكاري جوانان

Jahan e-Sanat - - News -

در شرايطي كه بيكاري اين روزها به بحراني ملي در كشور تبديل شده و بخش عظيميازاينبيكارانفارغالتحصيالندانشگاهيهستند،هموارهاينسوالمطرح است كه علت روند رو به رشد بيكاري فارغالتحصيالن دانشگاهي چيست.

بحث بحراني شدن بيكاري موضوعي است كه همواره مورد نقد كارشناسان اقتصادي قرار ميگيرد. كارشناســان بازار كار عقيده دارند به همان ميزان كه فضاي اشتغال كشور دچار تحوالت اساسي نسبت به دهههاي گذشته شده به همان ميزان نيز دچار آسيبهاي جديد شده است. آمارها حكايت از بيكاري حدد 4/5 ميليون نفري فارغالتحصيالن دارد. اما داليل بحراني شدن بازار كار تحصيلكردههاچيست.

-1 جمعيت داراي تحصيالت عالي بعد از انقالب 14 برابر شد كه اين ميزان براي مردان حدود 01برابر و براي زنان 23 برابر است اما ظرفيتهاي بازار كار به عقيده كارشناسان اقتصادي و بازار كار نه تنها پيشرفت چنداني براي پذيرش سيل متقاضيان كار نداشته، بلكه در مواردي پسرفت نيز داشته است.

-2 جامعه براي جستوجوي بهتر كار از سطح تحصيالت كارداني در دهه 60 به سمت تحصيالت كارشناسي و كارشناسي ارشد در دهه 09حركت كرده است. اين مساله عالوه بر اينكه سطح توقعات جامعه از كار و اشتغال را تغيير ميدهد، شاغل شدن افراد را پيچيدهتر ميكند كه خود دليلي بر بروز بحران بيكاري براي فارغالتحصيالن است.

-3 طي يكي دو دهه گرايش شــديدي به برخي رشتهها مانند بازرگاني، حقوق، مهندســي، رشتههاي گروه بهداشت و پزشكي، كشاورزي، كامپيوتر، دامپزشــكي، علوم تربيتي ...و شكل گرفت كه نتيجه آن انباشت تقاضاي كار براي فارغالتحصيالن اين رشتهها، دشوارتر شدن ورود به بازار كار و در نتيجه دامن زدن به بيكاري كارجويان جوان است. -4 آمارها نشان ميدهد تمايل به تحصيل در برخي از اين رشتهها به صورت تصاعدي و چشمگير افزايش يافته است. به عنوان نمونه متقاضيان تحصيل در رشتههاي گروه بهداشت و پزشكي 17 برابر شده اما آيا بازار كار براي همه اين افراد جا دارد؟

-5 با وجود بيميلي بيشتر فارغالتحصيالن به تحصيل در برخي رشتهها مانند زيرگروههاي خدماتي، نرخ بيكاري افراد فارغالتحصيل در اين رشتهها از سال 65 تا 90 كاهش يافته و در ســالهاي گذشته اين رشتهها از بازار كار بهتري برخوردار شدهاند. بنابراين نامتوازن بودن تحصيل در رشتههاي مختلف نيز دليلي بر مسالهدار شدن اشتغال كارجويان تحصيلكرده است.

-6 برخي گروههاي تحصيلي مانند كشــاورزي، دامپزشكي و علوم تربيتي داراي باالترين درصد بيكاران هستند كه داليل گوناگوني دارد. اساسا در ايران، هيچگونه پايش و تحقيقي از وضعيت بازار كار رشتههاي دانشگاهي توسط دولت يا خود دانشگاهها صورت نميگيرد و افراد بدون هرگونه اطالعي از بازار كار آينده رشتههاي تحصيلي، وارد دانشگاهها ميشوند. متاسفانه در حال حاضر هيچگونه بانك اطالعاتي قابل اعتنايي از وضعيت بازار كار، نيازها، وضعيت جذب دانشجو، آينده شــغلي كارجويان و اطالعات مهم و كليدي از اين دست وجود ندارد و انتخابها بايد با چشماني بسته انجام شود. -7 رشتههاي تحصيلي دانشگاهي توسط خود جوانان نيز اغلب براساس نيازسنجي بازار كار صورت نميگيرد و افراد براساس پارامترهاي ديگري مانند عالقه شخصي، رشته دانشگاهيشان را انتخاب ميكنند. اين مساله باعث ميشود درصد قابل توجهي از كارجويان در زمان جستوجو براي شغل، با مشكالت جدي مواجه شوند؛ هرچند عالقه و گرايش به رشته تحصيلي باعث ايجاد انگيزه در افراد براي تحصيالت ميشود و بدون عالقه كاري پيش نميرود ولي در شرايط فعلي بازار كار، بايد تلفيقي از عالقه و بازار كار رشــتهها را دنبال كرد. -8 به داليل نامعلوم نرخ مشاركت اقتصادي افراد داراي تحصيالت عالي از 68/9 درصد در سال 65 به 48 درصد در سال 90 كاهش يافته كه معناي آن سرگشتگي و بيبرنامگي درصد قابل توجهي از افراد تحصيلكرده درباره آينده خود است.

-9 بيكاري افراد داراي تحصيالت عالي در فاصله سالهاي 65 تا 90 چهار برابر شــده است؛ با اين حال دانشگاهها همچنان به روند جذب دانشجو ادامه ميدهند و صف متقاضيان ورود به دانشگاه هم برقرار است. همچنين شايد زمان آن رسيده باشد كه بخش قابل توجهي از تحصيالت پس از ديپلم متوسطه به سمت رشتههاي فني و مهارتآموزي سوق پيدا كند.

-10 اگر قرار است دانشگاهها به روال رقابتي جذب دانشجو ادامه دهند، يكي هم بايد براي بازار كار فارغالتحصيالن دانشگاهها، برنامهريزي كند به نحوي كه يا پذيرش ميليوني دانشجو تا چند سال متوقف شود يا اينكه فرصتهاي جديد شغلي براي ورود افراد به بازار كار فراهم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.