درخروج پرايد بايد به توان مالي مردم توجه شود

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي معتقد است اينكه شركت سايپا به دنبال طرحي است تا بازار خودروي پرايد را ابتدا با محصولي جايگزين تامين كرده و سپس نسبت به خروج آن اقدام كند، حركت درستي است چرا كه نميتوان در اين جريان توان مالي مردم را در نظر نگرفت. ولي ملكي در مورد توقف توليد پرايد اظهار داشت: حمايت از اين ايده كه خودروهاي كمكيفيت و با آاليندگي و درصد تصادفات باالتر بايد از رده خارج و جايگزين آن محصولي باكيفيت و ايمني بهتر شود، بهترين اقدام در جهت رعايت حقوق مصرفكنندگان خواهد بود. وي در ادامه به جريان خروج پيكان از چرخه توليد اشاره كرد و گفت: در سال48 و در هنگام فعاليت مجلس هفتم، زماني كه پيكان از رده خارج شد برخي استنباطها بر اين بود كه با خروج پيكان از گردونه توليد، عدهاي آسيب خواهند ديد اما با پيشبيني محصول جايگزين، كالس پيكان به پرايد تبديل شد. وي تاكيد كرد: قطعا پرايد در آن شرايط نسبت به پيكان به لحاظ سرعت، آپشنها و حتي نماي ظاهري گزينه بهتري بود و حال امروز اگر پرايد تبديل به خودرويي با كيفيت باالتر با آاليندگي كمتر و درصد ريسك خطرپذيري در رانندگي و تصادفات شود بهترين كاري است كه در دنيا نيز صورت گرفته و قبال نيز تجربه شده است.نمايندهمشكينشهردرمجلسدهمبااشارهبهاينكههنگاميكهبهرفاه جامعه و سالمت مردم ميانديشيم بايد هزينه آن را نيز بپردازيم، تاكيد كرد: در اين سالها افرادي خودروي پرايد را براي كسب درآمد انتخاب كردهاند كه با جايگزيني اين خودرو با محصول بهتر اين امكان وجود دارد كه هزينهها و كرايههانيزافزايشيابددرحاليكهفرديكهخودرويبهترياستفادهميكند بايد هزينه آن را نيز بپردازد. ملكي در ادامه با اشاره به افزايش قيمت پرايد و برخي از خودروها گفت: زماني كه هزينه توليد به جهت سير صعودي قيمت قطعات و حاملهاي انرژي و نرخ تورم افزايش دارد، اينكه انتظار داشته باشيم كه قيمت كااليي ثابت بماند انتظار بيجا و نادرستي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.