طرح رونق توليد ادامه مييابد

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- قائممقام وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در سالجاري عالوه بر02 هزار ميليارد تومان طرح رونق01 هزار ميليارد تومان نيز براي نوسازي ماشينآالت صنايع در نظر گرفته شده است. رضا رحماني درخصوص طرح رونق توليد اظهار داشت: امسال نيز طرح رونق را تمديد كردهايم و قرار شده در سالجاري02 هزار ميليارد تومان به واحدهاي صنعتي متوسط و كوچك تسهيالتدادهشود.رضارحمانيادامهداد:ازهفتهگذشتهسامانهثبتناماين طرح دوباره آغاز به كار كرده و واحدهاي توليدي خواهان تسهيالت ميتوانند برايدريافتوامبهاينسايتمراجعهكنند.شرايطيكهامسالبراياينوامها در نظر گرفتهايم همانند سال قبل است و اميدواريم بانكها نيز همكاري الزم را داشته باشند. وي تصريح كرد: عالوه بر اين مبلغ،01 هزار ميليارد تومان به صورتريالينيزبراينوسازيصنايعمصوبهگرفتهايمكهالبتههنوزاينطرح در سامانه فعال نشده است. قائممقام وزير صنعت در امور توليد در پايان افزود: معاونت صنايع در حال آمادهسازي اين طرح است تا آن را به دولت ارائه كند، طرح بسيار جامع و خوبي تهيه شده كه ميتواند كمك زيادي به واحدهاي نيمهفعال و فعال براي بهروزرساني و تجهيز ماشينآالت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.