«مزامیر‌سکوت»‌در‌گالری‌هپتا

Jahan e-Sanat - - News -

«جهان صنعت»- گالری هپتا فردا از ســاعت ۶۱ تا ۰۲ میزبان نمایشگاه گروهی عکس با عنوان «مزامیر سکوت» خواهد بود. در این نمایشگاه گروهی 38 عکس از 3۱ عکاس، به کوشش کیانا فرهودی روی دیوار خواهند رفت. در بخشیازبیانیهایننمایشگاهمیخوانیم: لغتنامه دهخدا «سکوت» را «خاموش شدن» و «خاموشــی» معنا کرده؛ اما همچنین «با توانایی سخن گفتن و ترک آن کردن». سکوتی که اینجا از آن سخن میگوییم از جنس معنای دوم است: توانایی سخن گفتن اما ترک کردن آن، توانایی حضور اما انتخاب عدم حضور.

عکسهای این نمایشــگاه بیش از آنچه درباره سکوت باشند درباره حضورند، درباره ردی که از هر فرد باقی میماند، درباره اتفاقاتی که پیش از لحظه گرفته شدن عکس در کادر عکاس رخ داده و حاال تنها اثری از آن اتفاق باقی ماندهاند. لیوانی که رها شده، کمدهای قدیمی، زمینهای بازی و کالسهای درس و به طور کلی اثری شبحوار از حضوری انسانی که میتواند اتاق را برای لحظهای یا حتی برای همیشه ترک کرده باشد.»

در این نمایشــگاه هادی آذری، آبنوس البرزی، سمیه امیری، آروین ایلبیگی، مهسا ایمانی، امید پورآذر، شقایق رئوفی، پویا شاهحیدری، سهیال شمس، فرزانه قدیانلو، سحر مختاری، طال وهابزاده و پوریا هنرمند حضور دارند. «مزامیر سکوت» از فردا تا ۵۲ مرداد در گالری هپتا واقع در خیابان ایرانشهر، ضلع غربی خانه هنرمندان، بنبست نیکوشهر، پالک3، طبقه اول از ساعت ۱۱ تا ۰۲ برقرار خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.