کیهان‌کلهر‌و‌رامبرانت‌تریو‌روی‌صحنه‌م‌یروند

Jahan e-Sanat - - News -

کیهان کلهر و رامبرانت تریو ۴۱ و ۵۱ شهریورماه در تاالر وزارت کشور روی صحنه میروند. کیهان کلهر، نوازنده چیرهدست کمانچه قصد دارد شهریورماه امسال در تاالر وزارت کشور همراه این گروه هلندی روی صحنه حاضر شود و قطعاتی را با تلفیق موسیقی شرق و غرب اجرا کند. رامبرانت تریویکیازمعروفترینومعتبرترینگروههایموسیقیجزدراروپاستکه توانسته تورهای کنسرت موفقی را در کشورهای مختلف برگزار کند.

کلهر و این گروه هلندی بارها در فستیوالهای معتبر اروپایی به اجرای قطعات موسیقی پرداختهاند اما این اولینبار است که آنها در ایران کنسرت میدهند. همکاری کلهر با این گروه از سال ۱۱۰۲ آغاز شده است و بهزودی آلبومی از یکی از اجراهای مشترکشان در ایران منتشر خواهد شد.

بعد از کنسرت تهران، کلهر و رامبرانت تریو در کشورهای اروپا از جمله هلند، آلمان و بلژیک روی صحنه میرود و۹۲ سپتامبر نیز در باربیکنسنتر لندن که یکی از معتبرترین سالنهای کنسرت جهان محسوب میشود، به اجرای برنامه میپردازند. رامبرانت فرایش (پیانو)، تونی اورواتر (کنترباس) و وینسنت پلژر (سازهای کوبهای) نوازندگان گروه رامبرانت تریو هستند.

کیهــان کلهر بهتازگی تور «پردگیان باغ ســکوت» را با بیش از ۰۶ کنسرت در شهرهای مختلف ایران برگزار کرد. بلیتفروشی این کنسرت از امروز آغاز شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.