از‌بهزاد‌فراهانی‌تا‌افشین‌هاشمی‌در‌جشنواره‌ تئاتر‌آیینی‌و‌سنتی

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا-دبیرخانههجدهمینجشنوارهنمایشهایآیینیوسنتیهفت نمایشرابرایحضوردربخشمهمانمعرفیکرد. دربخشمهمانجشنواره آثاری از هفت هنرمند تئاتر همچون بهزاد فراهانی، افشینهاشمی، عطاءاهلل صفرپور، سعید شهریار ، محمد حاتمی، هواس پلوک و مهدی لطفی به اجرا در خواهند آمد. مطابق اعالم دبیرخانه جشنواره در این بخش نمایشهای زیر حضور خواهند داشت: نمایش «چریکه واران» کارگردان هواس پلوک از کرمانشاه ( منتخب جشنواره آئینی کرمانشاه)؛ نمایش «روایت بلقیس» نوشتهعلیرضانادریکارگردانمحمدحاتمیازتهران؛نمایش«شیرهایخان بابا سلطنه» به کارگردانی افشینهاشمی از تهران؛ نمایش «طبیب اجباری» به کارگردانی سعید شهریار از یزد (منتخب جشنواره سیاه بازی مازندران)؛ نمایــش «مطرب» به کارگردانی بهزاد فراهانی از تهران؛ نمایش «نبات و روبات» به کارگردانی عطااهلل صفرپور از گرگان (منتخب جشنواره سیاهبازی مازندران)؛ نمایش «هرکی هست» نوشته وکارگردانی مهدی لطفی از تهران. هجدهمینجشنوارهنمایشهایآیینیسنتیبادبیریداوودفتحعلیبیگی از 8 تا ۵۱ شهریورماه ۶۹3۱ در تهران برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.