جشنواره‌جایزه‌استاد‌‌رضا‌سقای ‌ی‌برگزار‌م‌یشود

Jahan e-Sanat - - News -

جشــنواره جایزه استاد رضا سقایی در لرستان برگزار میشود. امین عباسیان، رییس انجمن موسیقی لرســتان در این خصوص گفت: «با برنامهریزیهای انجام شده قرار است جشنواره جایزه استاد رضا سقایی برگزار شود. با توجه به سالگرد هنرمند فقید استاد رضا سقایی جشنواره جایزه این هنرمند نامی برگزار میشود.»

او با اشاره به استقبال بینظیر هنرمندان و هنرجویان از این جشنواره، افزود: «۵3 اثر از کل استان لرستان به این جشنواره ارسال شده و از بین ۵3 اثر ۰۲ اثر برگزیده شده است. » او اضافه کرد: «زنده یاد رضا سقایی در دیار مفرغ و بلوط و ترانه متولد شد و دوشادوش مردمان سرزمینش در غم و شادیهایشان چیزی کم نگذاشت، در این دیار ماند و در همین دیار نیز به جایگاه ابدیاش پرواز کرد. اکنون که چندین سال از درگذشت «حنجره طالیی» و «سلطان آواز» زاگرس میگذرد هنوز یاد و خاطره وی در یادها و اذهان مردمان این دیار بوده و برگزاری جشنواره جایزه استاد رضا سقایی نیز دلیلی بر این مدعاست.» او بیان کرد: «جشنواره جایزه استاد رضا سقایی قرار است فردا با حضور هنرمندان و اساتید مطرح استان در تاالر شهید آوینی مجتمع فرهنگی هنری ارشاد برگزار شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.