محمد‌آالدپوش‌بهترین‌فیلمبردار‌جشنواره‌ فیلم‌آسیا-اقیانوسیه‌شد

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- جایزه بهترین فیلمبرداری پنجاه و هفتمین دوره جشنواره فیلم آسیا- اقیانوسیه به محمد آالدپوش فیلمبردار فیلم سینمایی «حکایت عاشقی» اهدا شــد. جایزه بهترین فیلمبرداری پنجاه و هفتمین دوره جشنوارهفیلمآسیا-اقیانوسیهبهمحمدآالدپوشفیلمبردارفیلمسینمایی «حکایت عاشــقی» به کارگردانی احمد رمضانزاده اهدا شد که در این رویدادسینمایی،فیلمهایبلند«شیفتشب»نیکیکریمی،«خداحافظی طوالنی» فرزاد موتمن، «قول» محمدعلی طالبی و «جزیره رنگین» خسرو سینایی نیز حضور داشتند که پخش بینالمللی آنها توسط بنیاد سینمایی فارابی بوده است. جشنواره فیلم آسیا- اقیانوسیه که به شکل گردشی در کشورهای عضو اتحادیه تهیهکنندگان آسیا و اقیانوسیه برگزار میشود، یکی از رویدادهای سینمایی دیرپا در این منطقه پهناور جغرافیایی است که شهر شیراز در سال ۲83۱ میزبانی دوره چهل و هشتم آن را به عهده داشت. پنجاه و هفتمین دوره جشنواره فیلم آسیا-اقیانوسیه از ششم تا هشتم مرداد سالجاری در کشور کامبوج برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.