جیرهبندی در فضای مجازی

Jahan e-Sanat - - News -

گــروه فناوری- طرح جدیــد اینترنت ثابت در ایران پس از فراز و فرودهای فراوان ســرانجام از ســوی وزارت ارتباطات معرفی شد. با مقایسه این طرح با بستههای مختلف اینترنت عرضه شــده توسط کشورهای دیگر از نظر ســرعت، محدودیت حجم و قیمت به این نتیجه میرســیم که قیمت اینترنت در ایران گران است. همچنین سرعتهای کمتر از 5 و 8 مگابیــت اصوال در جهان منســوخ شده است در حالی که در بسته ارائه شده در ایران ســرعت کمتر از 2 512و مگابیت نیز مشاهده میشود.

از طرفــی در تمــام کشــورهای دنیــا محدودیتهــای حجمی تحت نــام «میزان مصــرف منصفانه» از تعرفــه اینترنت ثابت برداشــته شده اما در ایران این محدودیتها برقرار است.

ایده ایجاد ایــن طرح در ابتدا با اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر کارآمد نبودن شــیوه عرضه کنونی اینترنت شکل گرفت و سرانجام پس از بررسی و تصویب در مدت زمان نسبتا کوتاهی به ســرویسدهندگان اینترنت ثابت ابالغ شد و قرار اســت از ابتدای شهریورماه نیز اجرایی شــده و جایگزین ســرویسهای حجمی موجود شود.

پــس از انتشــار خبــر مربوط بــه طرح جدید تصمیــم گرفتیم به ســراغ برخی از ســرویسدهندگان اینترنتی خارج از کشور برویم و بســتههای مختلف عرضه شــده در کشــورهای دیگر را با لحاظ کردن جزییات ســرعت، محدودیت حجم مصرفی و قیمت بررســی کنیــم. در این صــورت میتوانیم ایدهای کلی از هزینه اینترنت برای کاربران در کشورهای دیگر بهدست آوریم. در این بررسی برخی کشورها را بر اساس درآمد سرانه باالتر با نســبتهای مختلف در نظــر گرفتیم تا از نظر سطح رفاه عمومی و تمکن مالی جوامع نیز قابل مقایسه باشند و این مقایسه بیشتر منصفانه باشد.

برخی نرمافزارها یا پیامرســانها در این طرحها محدودیت ســرعت خواهند داشت و ســقف آپلود هم تابع قوانین سرویسدهنده است. گرانی اینترنت ایران از این مقایســه نکات زیــادی را میتوان برداشــت کرد. مثال در کشور همسایه ترکیه ســرویسهای متعددی عرضه میشوند که محدودیت حجمی آنهــا در کمترین حالت برای ســرعت هشــت مگابیت بــر ثانیه ۰5 گیگابایت در ماه است و با 99 هزار تومان در ماه میتوان اشتراک یک سرویس نامحدود 25 مگابیتی را تهیه کرد، در حالی که ســرویس مشــابه ۰2 مگابیتی در ایران بر اساس طرح جدید به ۰۰2 گیگابایت محدود بوده و با 2/5 برابــر قیمت باالتر هر مــاه ۰52 هزار تومان تمام میشــود. همچنین در کشــور کوچک استونی در اروپا تنها با 77 هزار تومان در ماه میتوان اینترنت 25 مگابیتی نامحدود تهیه کرد و سرویس فیبرنوری ۰۰1 مگابیتی بدون محدودیــت دانلود هم تنها ۴۰1 هزار تومان هزینه دربر خواهد داشــت. حتی در کشوری مانند انگلســتان با ۰1 برابر درآمد ســرانه ایــران اینترنت ارزانتــر و با محدودیتهای بسیار کمتری قابل خریداری است. در مقام مقایســه سرعت نیز حتی روی سرویسهای ADSL و VDSL ســرعتهای کمتر از 5 یا 8 مگابیت اصوال منسوخ شدهاند، در حالی که در طرح جدید ایرانی میتوان سرعتهای بسیار پایین 512 کیلوبیتی و دو مگابیتی را هم مشاهده کرد. محدودیت حجمی در اینترنت ایران نکته دیگر این است که برخالف گفته معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطــات رادیویی درباره طرحهای مشــابه در دنیا، تقریبا در تمام کشورهای دنیا محدودیتهــای حجمی که تحت نام «میزان مصرف منصفانه» شــناخته میشــد از تعرفه سرویسهای ثابت اینترنتی برداشته شده است و تنها سرویسهای موبایلی و ارزانقیمت ثابت با محدودیتهای حجمی، آن هم با حجمهای ۰5 تا ۰۰3 گیگابایت در ماه عرضه میشوند. تفکیک مبهم ترافیک داخل از خارج بحــث دیگر هم تفکیک ترافیک داخلی و خارجی و تعیین محدودیتهای کمتر برای ترافیک داخلی است. این کار فقط در کشور ما اتفاق افتاده و در هیچ کشور دیگری قابل مشــاهده نیست. سوال این است که در حال حاضر چه ســطحی از محتوا روی سرورهای داخلی عرضه میشود و چه سهمی از مصرف کاربــران ایرانی به مصرف داخلی برمیگردد کــه فرمولی مخصوص ایــن کار یا به ادعای طراحانش برای تشــویق بــه مصرف داخلی تهیه شده است.

آیا اصوال ســقف مصــرف داخلی در این طرحهــا قابل اعتنا و کاربردی اســت یا تنها جنبــه نمادین دارد و در عمل به کار نخواهد آمد؟ جیرهبندیحجماینترنت در هر صورت ابهامات و ســواالت زیادی هم در مــورد قیمتگذاری و هم محدودیت حجمــی طرحی که ابتدا بــا عنوان اینترنت نامحدود مطرح شد وجود دارد و در مقایسه اینترنت ایران با کشورهای جهان هم قیمت به مراتب باالتری را شاهد هستیم و هم تعیین محدودیت حجمی ۰1 گیگابایت در ماه بسیار تعجببرانگیز و مایه شگفتی است، چراکه این حجم برخالف ادعای تهیهکنندگانش بسته به ســرعت تنها در عرض یک روز و حتی چند ســاعت به اتمام خواهد رسید و سنخیتی با الگوی مصرف اکثریت قریب به اتفاق کاربران ندارد و بیشــتر شــبیه به جیرهبندی حجم اینترنتی است.

در هر حال باید منتظر انتشــار اطالعات بیشتر و روشن شدن جزییات از زبان وزیر و مسووالن متولی این طرح باشیم و ببینیم که این طرح توسط چه کسانی تهیه شده و چه مالکهایی در انتخاب قیمت و محدودیتهای عجیب آن در نظر گرفته شــده است و اصوال هدف از ارائه این مدل جدید چیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.