آزادی مشروط یوتیوب در دانشگاهها

Jahan e-Sanat - - News -

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از شرایط دادستان کل کشور برای رفع فیلتر یوتیوب و بالگاسپات در دانشگاهها خبر داد.

محمود واعظی با بیان اینکه بســیاری از اساتید دانشگاه و کسانی که کار پژوهشیانجاممیدهندازبخشعلمیاینسایتهااستفادهمیکنند،خاطرنشان کرد: دادستان در پاسخ ما شرایطی گذاشتند که باید با اعمال این شرایط نسبت به رفع فیلتر این سایتها اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه برخی از دانشگاهیان خودشان شرایطی دارند که میتوانند از صفحات نامناسب استفاده نکنند، افزود: به طور کلی استفادهکنندگان دانشگاهی به دنبال سایتهای بیربط نیستند و بیشتر برای کارهای علمی از این سرویسها استفاده میکنند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: البته شرایطی از سوی دادستانی برای رفع فیلتر این سایتها در نظر گرفته شده است که انجام برخی از این شروط مشکل است اما به هر ترتیب ما به دنبال انجام شروط مدنظر هستیم.

محمدجواد آذری جهرمی نیز در این خصوص در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به پیگیری برای رفع فیلتر دو سرویس اینترنتی برای کاربران دانشگاهی نوشت:پسازپیگیریهایانجامشدهدرخصوصرفعفیلتریوتیوبوبالگاسپات در دانشگاهها، با نظر مساعد دادستان محترم کل کشور، شرایط رفع فیلتر این سرویسها در دانشگاههای کشور طی نامهای به ما اعالم شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تالش میکنیم برای پیادهسازی شرایط اعالمی تسریع به عمل آید. جا دارد از حجتاالسالم منتظری بابت پاسخ مثبت به این درخواست تشکر کنم.

ماه گذشته بود که آذری جهرمی از رایزنی وزارت ارتباطات با دادستانی کل کشور برای رفع فیلتر دو سرویس بالگاسپات و یوتیوب در جهت درخواستهای مجموعه دانشــگاهی سخن گفته و زمان آن را به تصمیم کارگروه فیلترینگ موکول کرده بود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت همچنین درباره شرایط رفع فیلتر این سرویسها اظهار کرده بود: موضع دادستانی این است که اگر ما به عنوان مجری بتوانیم نظام کنترل خطوط قرمز را پیادهسازی کرده و در کنار هم قرار دهیم، مخالفتی با این مساله نخواهند داشت. با توجه به اینکه برخی از این سایتها به صورت رمزی هستند و قابلیت فیلترینگ هوشمند ندارند، این کار شاید در قالب مذاکره با سرویسدهنده یا استفاده از راهکارهای دیگری انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.