کارپوشه ایرانیان برای ارتباط دولت با مردم راهاندازی شد

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- طبق اعالم قرار است پرسش و پاسخهای شهروندان در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات در کارپوشه ایرانیان ذخیره شود که این بستر به عنوان داشبورد ارتباط دولت با مردم به صورت رسمی راهاندازی شد.کارپوشه ایرانیان داشبورد ارتباط دولت با مردم است. به این معنی که تمامی مکاتبات شهروندان با دولت شامل تمامی اقالم تحویل گرفتنی الکترونیکی از جمله اعالنها و ابالغیهها به صورت یکپارچه و اختصاصی در این پوشه نگهداری و حفظ میشود.

پیش از این و در افتتاح سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات اعالم شد که قرار است مکاتبات و پرسش و پاسخهای شهروندان در کارپوشه ایرانیان ذخیره شود.طبق اعالم، این بستر در هزینههای سربار دستگاهها برای ارسال اعالن و ابالغیهها صرفهجویی میکند و همچنین باعث کاهش ترافیک تبادل، کاهش گردش اطالعات مورد نیاز، کاهش مراجعه حضوری مردم و تسریع در پاسخگویی به اربابرجوع در دستگاهها میشود.

همچنین در حالیکه دیروز مرکز داده شماره 1 دولت در محل سازمان فناوری اطالعات ایران افتتاح شد، امروز نیز مرکز داده شماره دو دولت در محل مرکز تجزیه مبادالت پست در چهارراه لشکر افتتاح میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.