وزیر‌تنگناهای‌مالی‌ماندگار‌م‌یشود

Jahan e-Sanat - - News -

گروه مسکن- معرفی آخوندی به عنوان وزیر راهوشهرســازی در تابســتان ۲9 باعث شکلگیری «گزارههایی منفی» میان منتقدان اصولگرای دولت شد؛ بسیاری از آنها پرسیدند که با آمدن آخوندی تکلیف «عرضه و تولید مســکن» چه میشود؟ آرزوی منتقدان و به بیان دیگر «دلواپسان» در اقتصاد مسکن در نهایت چیزی شــبیه به طرح «مسکن مهر» بــود؛ غافل از اینکه آخوندی قصد نداشــت وزارتخانهای تشکیل دهد که به طور مستقیم وارد تصدیگری شــود. بیگمان مهمترین خصوصیــت وزارتخانه او پایبندی به «اصول اقتصــاد آزاد» اســت؛ از اولیــن گامها برای آزادسازی صنعت هوایی گرفته تا «برونفکنی از ساختوساز دولتی مسکن»، اقداماتی بودند که نه تنها خیال منتقدان را راحت نکرد بلکه حاال آنها را به دشــمن شماره یک آخوندی تبدیل کرده است.

مهمترین ویژگی آخوندی اما این نیست؛ وزارت راهوشهرســازی در دوره مدیریــت او توانسته با اولویتبندی پروژهها، در شرایطیکه بودجه پروژههای عمرانی به شــدت کاهش پیدا کرده، اقدامات موثری انجام دهد. همین اقدامات به احتمال زیاد باعث معرفی مجدد او برای دولت دوازدهم خواهد بود.

عباس آخوندی، نخســتین بار در سال ۲۷۳۱ بــا رای اعتمــاد مجلس شــورای اسالمی، زمانی که تنها ۶۳ سال سن داشت در ســمت وزیــر مســکن دور دوم دولت هاشمیرفسنجانی قرار گرفت و در حالیکه سابقه فعالیت اقتصادی آخوندی نزدیک به سه دهه میشود، در سال ۲9۳۱ نیز موفق شد رای اعتماد مجلس را برای دولت روحانی کسب کند و به عنوان وزیر مسکن این دولت شناخته شود.

شــنیدهها حاکی از این است که عباس آخوندی برای دولت دوازدهم نیز ابقا خواهد شد، در کنار این مساله این پرسش نیز مطرح میشــود که عملکرد آخونــدی طی چهار ســال ابتدایی دولــت روحانی به چه صورت بوده اســت و آیا انتخاب او بــه عنوان وزیر راهوشهرسازی برای بار دیگر انتخاب شایستهای به نظر میرسد؟

آخوندی طی چهار ســال وزارت خود دو استیضاح را در کارنامه خود به ثبت رسانیده است، یک استیضاح در ۴۱ مهرماه سال ۴9 که در آن تعداد رایهایی که موافق ابقای وزیر بودند حتی از رای اعتماد وی نیز بیشتر بود و بار دیگر در اول اسفندماه سال ۵9 که آن نیز با رای اکثریت مخالف نمایندگان و در نتیجه ابقای وزیر به پایان رسید.

شاید برای بررسی اینکه چرا آخوندی در تمام دوره اول ریاســتجمهوری روحانی در سمت خود باقی ماند و اینکه چرا در دور بعد نیز در همین سمت معرفی خواهد شد بهتر باشد کارنامه وی را مرور کنیم.

همانطور که پیداست واضحترین مشکلی که در حوزه وزارت راهوشهرســازی به چشم میخورد، رکودی اســت که در بازار مسکن جریان دارد. حال به خاطر سیاستهای نابجا بود یا به خاطر اینکه مهیا کردن شرایط زمان زیادی میبرد، رکود در مســکن کماکان به چشــم میخورد و در این زمینه هنوز رونقی مشاهده نشده است.

با این حــال اقدامات بســیاری که وزیر مســکن در این زمینه انجام داده اســت را نمیتــوان نادیده گرفت؛ چنــد برابر کردن ســقف تســهیالت بانکهــا، تــالش برای جلوگیــری از ساختوســازهای بیرویه در مناطق ثروتمندنشین شهرهای بزرگ و معرفی طرح مسکن اجتماعی را میتوان از جمله این اقدامات دانست.

تا جایی که چندی پیش حامد مظاهریان، معاون وزیر مسکن در مصاحبهای اعالم کرد که مســکن به دوران پیــش رونق خود وارد شــده است و گفت: افزایش سقف تسهیالت خرید مســکن عالوه بر تقویت قدرت خرید خانوارها در ایجاد رونق در بازار مسکن بسیار تاثیرگذار است.

با این حال، رکود بازار مسکن تنها چالشی نبود که این وزارتخانه با آن مواجه بود، فرسوده بودن ناوگان هوایی کشــور، حاشیههایی که مسکن مهر به عنوان ارثیه دولت احمدینژاد به وجود آورده بود و تکمیل و تحویل این خانهها را نیز میتوان از جمله دیگر معضالت وزارت راهو شهرسازی به حساب آورد.

شاید بتوان گفت که اجرایی شدن برجام و برداشته شدن تحریمها یکی از بیشترین اثرات خود را در صنعت هوایی ایران بهجا گذاشت، به طوری که تاکنون ۴ فروند هواپیمای وارد کشور شدهاند، همچنین قرارداد بیش از دویست هواپیمای دیگر نیز بسته شد که قرار است ظرف چند سال آینده وارد کشور شوند.

افزون بر اینها راه افتادن ایســتگاه قطار همدان، پیشــرفت ۰۸ درصــدی راه آهن قزویــن- رشــت و برقی کــردن قطارهای تهران- مشهد که در سال گذشته انجام شد را نیز میتوان جزو اقدامات این وزارتخانه به حساب آورد.

گفتنی اســت، صندوق پسانداز مسکن یکم خردادماه سال گذشته به منظور کمک به قــدرت خریــد زوجین جــوان در بانک مسکن تاسیس شــد تا متقاضیان به شرط ســپردهگذاری یکساله بتوانند تا سقف ۰۰۸ میلیون ریــال(۰۸ میلیون تومان) در تهران، ۰۰۶ میلیــون ریال(۰۶ میلیــون تومان) در مراکز اســتانها و شهرهای باالی ۰۰۲ هزار نفر جمعیت و ۰۰۴ میلیون ریال(۰۴ میلیون تومان) در سایر شــهرها تسهیالت خرید و ســاخت مسکن دریافت کنند که این میزان برای زوجین برای یک پالک ثبتی به دو برابر افزایش مییابد.

عالوه بر این بانک مسکن تسهیالت خرید و ســاخت را نیز بدون سپرده تا سقف ۰۰۶ میلیون ریال(۰۶ میلیون تومان)، ۰۰۵ میلیون ریــال(۰۵ میلیون تومــان) و ۰۰۴ میلیون ریال(۰۴ میلیون تومــان) با نرخ ۸۱ درصد مصوب شــورای پول و اعتبار در نظر گرفته و میزان تسهیالت پرداختی خرید مسکن در پنج ماهه امسال در این بانک نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۵۶ درصد از حیث مبلغ و ۰۲ درصد از حیث تعداد تسهیالت افزایش یافته اســت و این نشان میدهد بازار مسکن وارد دوره پیشرونق شده است.

سرعت رشد مسکن مهر

با وجود اینکه آخوندی به مسکن مهر روی خوشی نشان نداد و برای افتتاح هیچ یک از این پروژهها حاضر نشــد؛ تکمیل واحدهای مســکن مهر در چهار ساله وزارت او از شش سال فعالیت دولتهای نهم و دهم روی این طرح بیشتر بود. مسکن مهر با توجه به آمار منتشر شده از سوی دفتر مسکن مهر وزارت راهوشهرسازی، ۵۵ درصد واحدهای مسکن مهر در دولــت یازدهم به متقاضیان تحویل داده شده که نسبت به دولت نهم و دهم رقم چشمگیری را به خود اختصاص میدهد.

طرح مسکن مهر از سال ۶۸۳۱ به موجب بند د تبصره ۶ قانون بودجه سال ۶۸۳۱ شروع و در راســتای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ادامه یافت، در اجرای این طرح در مجموع برای دو میلیون و ۳۰۲ هزار واحد با بانکهای عامل، قرارداد منعقد شده است.

تاکنون از کل واحدهای مذکور، کار ساخت یک میلیون و ۸۲9 هزار واحد به اتمام رسیده (و بقیه واحدها به صورت نیمهتمام در مراحل مختلف ســاخت قرار دارند) که از این تعداد تاکنون تعداد یک میلیون و ۰۱۸ هزار واحد افتتاح شده است.

عملکرد دولت یازدهم از واحدهای افتتاح شده طی سه سال اخیر ۰۰۸ هزار واحد بوده و قرار اســت با افتتاحاتی که در آینده انجام میشود، شــمار افتتاح در این دولت از مرز ۴۴۸ هزار واحد بگذرد.

اساسیترین مشکل این طرح برای اسکان مردم، عدم تامین به موقع خدمات زیربنایی( آب، بــرق، گاز و فاضالب) و کمبود خدمات روبنایی (مدرسه، مسجد، کالنتری، درمانگاه و )... بــوده و در حال حاضــر با وجود اتمام حدود ۰۰۲ هزار واحد از نظر ساخت به دلیل تکمیل نشدن خدمات زیربنایی، تحویل آنها به متقاضیان میسر نشده است.

قائممقــام وزیر راهوشهرســازی در طرح مســکن مهر عملکرد وزارت راهوشهرسازی دولت فعلی در تحویل واحدها به متقاضیان نسبت به دو دولت پیشین را ۵۵ درصد اعالم کــرده و گفته: ۵۵ درصــد از کل واحداهای واگذار شده در دولت تدبیر و امید به متقاضیان تحویل داده شده است که بدون شک نسبت بــه دوره قبلی رقم بســیار چشــمگیری را نشان میدهد.

به گفته وی ۲۶۱ شــهر در کشور دارای ســایت مســکن مهر هســتند که تاکنون پروژههای مســکن مهر در ۲۰۸ شهر از نظر ســاخت و در ۸۸۴ شهر از تمامی جهات به پایان رسیده است.

براســاس این گزارش مــواردی از جمله اخذ موافقت شورای پول و اعتبار درخصوص افزایــش مدتزمان بازپرداخت تســهیالت مسکن از ۵۱ سال به ۰۲ سال با پیگیریهای بسیار زیاد، اخذ مصوبه شورای پول و اعتبار نســبت به افزایش سقف تسهیالت فردی از ۵۲ میلیــون تومان بــه ۰۳ میلیون تومان و در برخی از شــهرهای جدید به ۰۴ میلیون تومان، اخذ موافقت ســایر بانکهای عامل جهت یکسانسازی نرخ سود تسهیالت مسکن مهر به میزان ‪۷ ۴،‬ و 9 درصد و اخذ موفقیت شورای پول و اعتبار جهت افزایش سقف کلی تســهیالت به ۵۵ هزار میلیارد تومان از اهم اقدامات انجام شــده برای تکمیل پروژههای مسکن مهر در این دوره به شمار میرود. حملونقل ریلی در زمینه حملونقل، وزارت راهوشهرسازی عهدهدار احداث و نگهداری راههای کشور اعم از زمینی(راه و راهآهن)، دریایی و هوایی در راستای دستیابی به سیستم جامع، هماهنگ و متوازن ترابری کشور با توجه به مقتضیات توسعه اقتصادی، اجتماعی و عمرانی است.

بر مبنای مهمترین اقدامات دولت یازدهم طی شــش مــاه دوم ســال ۲9۳۱ و مجموع سالهای۳9۳۱ و ۴9۳۱ در بخش حملونقل ریلی اقدامات قابل توجهی انجام شده است که از جمله آن در بخش فنی و زیربنایی میتوان به توسعه ۷۵۴ کیلومتر خطوط ریلی شامل ۰۲۱ کیلومتر در نیمه دوم سال ۲9 و ۲۶۱ کیلومتر در سال ۳9 و ۵۷۱ کیلومتر در سال ۴9 و اجرای عملیات تراکبنــدی بیش از ۰۰۷ کیلومتر از خطوط ریلی و اتمام عملیات اجرایی طرح راهآهن گرگان- اینچهبرون جهت انتقال بار ترانزیتی از کشور ترکمنستان و قزاقستان اشاره کرد.

همچنین جابهجایی ۲/۴میلیونتن کاالی ترانزیتی توسط بخش ریلی طی شش ماهه دوم ۲9 الی پایان سال ۴9 و اخذ موافقتنامه 9 بندرخشــک به منظور افزایش جابهجایی بار ریلی همراه بهســازی و بازســازی ۷9۸ کیلومتــر خطــوط ریلی، از دیگــر اقدامات وزارت راهوشهرســازی در حملونقــل ریلی به شمار میرود.

از جمله اقداماتی که در بخش سرمایهگذاری انجام شده است میتوان به پروژه ریلی (راهآهن چهارمحال و بختیاری با مشارکت کره جنوبی) به ارزش ۵ هزار میلیارد ریال شامل انتخاب ســرمایهگذار، مذاکره با ســرمایهگذار، عقد تفاهمنامه همکاری مشترک، اخذ مصوبه هیات وزیران و مذاکره برای عقد قرارداد مشارکت اشاره کرد. همچنین فرآیند تامین مالی چهار پروژه ریلی از محل صندوق توســعه ملی به طول تقریبی ۰۰۵۱ کیلومتر به ارزش تقریبی پنج میلیارد دالر شامل مذاکره با متقاضیان و تشــکیل کنسرسیوم شرکتهای متقاضی و اخذ موافقت اصولی صندوق توســعه ملی و همچنیــن بانکهای عامل جهت اقدام کار از دیگر کارهای صورت گرفته در ســه سال اخیر است.

در بخش ناوگان اقدامات قابل توجهی انجام شده است که از جمله آن میتوان به ساخت ســاالنه ۵9۱ کیلومتر خطــوط برقی ریلی، افزایش تعداد ناوگان مسافری از ۷۳۱۲ تا پایان شــش ماه اول سال ۲9 به 9۰۲۲ دستگاه تا پایان ســال ۴9 و ناوگان باری از ۳۴۳۲۲ در نیمه اول سال ۲9 به ۳۰۸۲۲ دستگاه معادل ۰۶۴ دستگاه اشاره کرد.

همچنین در سال ۲9 حدود ۵۲ میلیون نفر جابهجا شــدند که تعداد مسافر در پایان سال ۴9 به ۴۲/۵ میلیون نفر تقلیل یافت اما در بخش جابهجایی بار از ۲۳ میلیون تن در سال ۲9 به ۴۳ میلیون تن در پایان سال ۴9 افزایش داشته است.

شاید نقطه اوج حملونقل ریلی در دولت یازدهم ترانزیت ریلی است که از ۰/۵ میلیون تن در ســال ۲9 به ۱/۴۴ میلیون تن در کل ســال ۴9 افزایش یافته به طوری که ۰۲۱۲ میلیون تن کیلومتر پیمایش شده است. تحول ساختاری در صنعت هوایی در حالی که سالها بود کشور ایران به علت تحریمها، حتی توان تعمیر و تعویض قطعات هواپیماهای قدیمی خود را نیز نداشت، ورود چندین فروند هواپیمــای نو جان تازهای به ناوگان هوایی ایران بخشید.

آزادســازی نرخ بلیتهای هواپیما که در زمان وزارت آخوندی انجام شــد نیز یکی از سنتشکنیهایی بود که در این زمینه انجام شد، چراکه تا پیش از این قیمتگذاری بلیتها از سوی ســازمان هواپیمایی کشوری انجام میشد و در نتیجه رقابتی بین هواپیماییهای مختلف جهت جذب مشتری وجود نداشت و به همین علت، تالشی برای بهبود کیفیت و خدماتدهی نیز مشاهده نمیشد.

در ایــن زمینه چندی پیــش آخوندی، وزیر راهوشهرســازی با اشاره به این نکته که یکی از اصول مهم اقتصاد مقاومتی استفاده از ظرفیت ترانزیتی اســت، اما دیگران از آن اســتفاده میکنند، گفته بود: درحال حاضر ۶۶۲ هواپیما در کل ناوگان هوایی داریم که از این تعداد ۰۱۱ فروند آن غیرفعال اســت، بنابرایــن تنها ۶۵۱ فروند هواپیمای فعال با میانگین عمر ۳۲ سال داریم.

عباس آخوندی دربــاره وضعیت ناوگان هوایی کشور توضیح داده بود: میتوانیم این قضیه را از دو دیدگاه بررســی کنیم: از یک طرف این سوال را مطرح کنیم که هماکنون ناوگان هوایی ایران در چه وضعیتی اســت و از طرف دیگــر این که جایگاه ما در صنعت هوانوردی در منطقه و جهان چگونه باید باشد و چگونه اســت؟ در پاسخ به سوال اول باید گفت، ما درحال حاضر در ایران ۶۶۲ هواپیما داریم که مربوط به کل ناوگان هوایی است که از این تعداد ۰۱۱ فروند آن غیرفعال اســت. بنابراین تنها ۶۵۱ فروند هواپیمای فعال داریم. از طرفــی میانگین عمر ناوگان فعالمان ۳۲ سال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.