رشد۱۴ درصدی معامالت بورس کاالی منطقه آزاد انزلی

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعامل آبفای گیالن در جلســه شورای فرهنگی گفت: مشارکت کارکنان در تصمیمسازی، موجب افزایش رشد و پویایی سازمان خواهد شد. در سومین جلســه شــورای فرهنگی که با حضور تمامــی اعضا در شــهر خمــام برگزار شــد مدیرعامل این شرکت با تاکید بر اهمیت انتقادات سازنده و و توجه به پیشنهادات همکاران، مشارکت کارکنان در تصمیمسازی را عامل افزایش رشد و پویایی سازمان عنوان کرد. محسن حسینی رییس هیاتمدیره و مدیرعامل آبفای گیالن و ریاســت شورای فرهنگی شرکت با اشــاره به اینکه افزایش مشارکت کارکنان موجب تقویت سازمان خواهد شد، افزود: ارائه پیشنهادات ســازنده از سوی همکاران شرکت نشانه عالقهمندی به سازمان و توجه همکاران به آینده شرکت است.

حجــم معامالت صورت گرفته در بورس کاالی این منطقه در چهار ماه ابتدایی سالجاری۱۴ درصد رشد داشته است. براین اساس از ابتدای فروردینماه سال۶9 حجم معامالت انجام شده در بورس کاالی منطقه آزاد انزلی به ۷۱۶۷ تن افزایش یافته و این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۳9۳۵ تن بوده است.

از ســوی دیگر در چهار مــاه اول ســالجاری ارزش معامالت بورس کاالی منطقه آزاد انزلی به ۵۶۶9۸ میلیون ریال افزایش یافته که در مقایسه با ۰۰۰9۷ میلیون ریال چهار ماهه نخست سال گذشته بیانگر رشد ۴۱ درصدی در ارزش مالی معامالت صورت گرفته اســت. بنابر این گزارش تنوع کاالهای عرضه شده در بورس کاالی منطقه از پنج فقره در سال ۴9 به هفت نوع کاال در چهار ماهه اول ســال ۵9 و در نهایت ۱۱ فقره در سالجاری افزایش یافته که نشاندهنده رشد ۷۵ درصدی است.

جابری مقــدم، مدیر کل دبیرخانه شــورای عالی شهرســازی و معماری ایران، طی سفر یکروزه خود به استان گیالن، این استان را شاخصی موفق در تهیه و تصویب طرحهای جامع شهری و رعایــت طرحهای ناحیهای و ضوابط مندرج در آن معرفی کرد.

وی در همین راســتا گفت: با توجه به عملکرد موثر این اداره کل در تهیه و تصویب طرحهای جامع شــهری، رعایت طرحهای ناحیهای و ضوابط مندرج در آن در کلیه تصمیمگیریها در کمیســیونهای مــاده۵، تبصره۱ ماده۱، ماده۸ اســتقرار محیطزیست و نهایتا در کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی، استانهای گیالن و کرمانشاه را میتوان به عنوان دو استان موفق و شاخص در سطح کشور معرفی کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.