10

Jahan e-Sanat - - News -

وزارت راه- یک مقام مســوول در وزارت راهوشهرسازی با بیان اینکه «طرح ایمنی خط متروی تهران- فرودگاه امام(ره) مورد تایید شورای عالی فنی امور زیربنایی وزارت راهوشهرسازی قرار نگرفته است»، تصریح کرد: در صورت تایید طرح ایمنی، ابتدا باید این طرح در خط متروی مذکور اجرا شود و پس از اتمام و بازرسی از آن، مسووالن شهرداری تهران برای انجام تشریفات بهرهبرداری از این خط اقدام کنند.یک مقام مسوول در وزارت راهوشهرسازی در خصوص اظهارات مسووالن شهرداری تهران مبنی بر افتتاح خط متروی تهران- فرودگاه امام (ره) در تاریخ۶۱ مرداد سالجاری به پایگاه خبری وزارت راهوشهرسازی اعالم کرد؛ در جلسات مشترک با مسووالن شرکت متروی تهران مقرر شد طرح ایمنی خط متروی تهران- فرودگاه امام (ره) با توجه به همجواری آن با آزادراه تهران- قم از سوی شرکت متروی تهران تهیه شود تا پسازبررسیشورایعالیفنیامورزیربناییوزارتراهوشهرسازیودرصورت نبود یا رفع ابهامات مورد تصویب قرار گیرد. در حال حاضر طرح ایمنی خط متروی تهران- فرودگاه امام (ره) که از سوی شرکت متروی تهران تهیه شده، مورد تایید شورای فوق نمیباشد.وی از ارسال ایرادات طرح ایمنی متروی فوق در قالب نامهای به شرکت متروی تهران خبر داد و گفت: شرکت متروی تهران، در تاریخ هفتم مردادماه سالجاری طرح ایمنی مربوط را به دبیرخانه شورای عالی فنی امور زیربنایی وزارت راهوشهرسازی ارائه کرد که با توجه به ایرادات فنی و ایمنی و عدم تایید کارشناسان شورا، قابل طرح در شورای عالی فنیامورزیربنایینمیباشد.مسوولدبیرخانهشورایعالیفنیامورزیربنایی وزارتراهوشهرسازیبااشارهبهآخرینجلسهمشترکمیاننمایندگانوزارت راهوشهرسازی و شرکت مترو تهران که مورخ ۱۳ تیرماه سالجاری برگزار شد، تصریح کرد: طبق صورتجلسه، شرکت مترو موظف است ظرف۰۱ روز کاری نسبت به ارائه طرح ایمنسازی که توسط مشاور ذیصالح تهیهشده باشد، با لحاظ شرح خدمات مورد تایید شورای عالی فنی اقدام کنند تا وزارت راهوشهرسازی به قید فوریت، ضمن بررسیهای الزم، موضوع را در شورای عالی فنی مطرح و نتیجه را اعالم کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.