بوئینگهاییکهایراننخواست،هواپیمای رسمیترامپمیشود

Jahan e-Sanat - - News -

تسنیم- دو فروند هواپیمای جامبو بوئینگ ۷۴۷-۸ ساخت ۵۱۰۲ که بوئینگ تالش کرده بود در قالب قرارداد با شــرکت ایرانایر به این شرکت بفروشد اما ایرانایر از تصمیم خود برای خرید آنها منصرف شده بود، قرار است به عنوان هواپیمای رسمی ترامپ مورد استفاده قرار گیرد. به گزارش سیانان، به گفته یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاه، نیروی هوایی آمریکا به دلیل نگرانیها از افزایش هزینهها فعال قصد ندارد هواپیمای جدیدی برای استفاده به عنوان هواپیمای رسمی رییسجمهور آمریکا بسازد. آنها در عوض در حال بررسی امکان بازطراحی دو فروند هواپیمای جامبو بوئینگ۷۴۷-۸ هستند که در اصل برای یک ایرالین روسی تولید شده بود که در سال۵۱۰۲ ورشکسته و از خرید آنها منصرف شد.به گفته دو منبع آگاه، ایرالین روسی هیچگاه این هواپیماها را تحویل نگرفته است. این هواپیماها تست شدهاند اما هرگز به مشتری تحویل داده نشدهاند و در انبار نگهداری میشوند. یک منبع مطلع گفت با توجه به این وضعیت «نیروی هوایی آمریکا معتقد است احتماال خرید و تبدیل این هواپیماهای موجود، ارزانتر از خرید هواپیماهای نو خواهد بود».یک منبع آگاه و یک مقام آمریکایی تاکید کردند این معامله هنوز نهایی نشده است. اما به گفته یک منبع مطلع، مالقات مقامات نیروی هوایی و شرکت بوئینگ در روزهای آینده انجام خواهد شد و احتماال قرارداد رسمی در هفتههای آینده منعقد خواهد شد. این هواپیماها در سال ۵۱۰۲ تولید شدهاند. این ایرالین روسی در سال ۵۱۰۲ ورشکسته شد و در اکتبر آن ســال به فعالیتهایش خاتمه داد.شرکت روسی ترانسایرو، سه فروند هواپیمای بینقارهای ۷۴۷-9 به شرکت بوئینگ سفارش داده بود. به گفته یک منبع آگاه، بوئینگ همچنین تالش کرده بود این دو هواپیما را در قالب قرارداد با شرکت ایرانایر به این شرکت بفروشد اما ایرانایر از تصمیم خود برای خرید هواپیماهای غولپیکر۷۴۷-۸ بوئینگ و ای۰۸۳ ایرباس منصرف شدهاست.اینهواپیماهاهماکنوندریکانبارهواپیمادرویکتوریایکالیفرنیا نگهداریمیشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.