آیین کلنگزنی 2 قطعه از راههای مواصالتی در شهرستان بهبهان

Jahan e-Sanat - - News -

کلنگ عملیات احداث قطعه دوم محور بهبهان-رامهرمز و باند دوم محور بهبهان- دیلم با حضور نماینده شهرستان، استاندارخوزستان، فرماندار، امام جمعه و سایر مسووالن شهرستان به زمین زده شد. کشت زر نماینده شهرستان بهبهان و آقاجاری در حاشیه آیین کلنگزنی گفت: متاسفانه این قطعه بسیار مهم و پررفتوآمد دربحث توسعه راهها مغفول مانده بود که خوشبختانه با رایزنیهایی که با آقای خادم معاون وزیر راه و مساعدت شریعتی استاندار خوزستان صورت گرفت اکنون شاهد کلنگزنی آن به عنوان یک پروژه استانی هستیم.غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان نیز در این مراسم با اشاره به لزوم استفاده از تمام ظرفیتهای موجود جهت توسعه راههای مواصالتی جادهای و ریلی در استان، گفت: یکی از سیاستهای مهم دولت تدبیر و امید در کشور رفع محرومیت و عقبماندگی در بخشهای مختلف است که این تالش و این سیاست در استان نمود بیشتری دارد و در این زمینه عزم جدی وجود دارد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.