نشست شهرداری و شرکت شهرکهای صنعتی مرکزی

Jahan e-Sanat - - News -

نشست مشترک مدیران شهرداری اراک و شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی با محوریت اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدهای استان برگزار شد. ذوالفقاری معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزي در این نشست گفت: این شرکت آمادگی کامل دارد در قالب برنامه فن بازار منطقهای استان راهکارهای کاربردی در خصوص مدیریت شهری به شهرداریها به ویژه شهرداری اراک ارائه دهد.وی افزود: وجود برخی مشکالت در خصوص وصول مطالبات واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی از شهرداریها وجود دارد که رفع نشدن آنان سبب دلسردی مدیران این بنگاههای اقتصادی در ادامه فعالیت و همکاری با شهرداریها میشود. وی تاکید کرد: رفع این مشکل در توسعه همکاریهای بین واحدهای تولیدی و شهرداریها بسیار موثر است. در ادامه این جلسه نادر اخوان، معاون اداری و برنامهریزی شهرداری اراک نیز گفت: این شهرداری آمادگی کامل برای هرگونه همکاری و استفاده از محصوالت و فن بازار شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی در راستای توسعه همهجانبه شهرداری و مرکز کسب و کار و فن بازار را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.