نظاممهندسیخواستارتوقفآییننامهکنترل ساختمانشد

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- سازمان نظام مهندسی قصد دارد با ارسال نامهای از رییس جمهور درخواست کند تصویب آییننامه کنترل ساختمان به بعد از تصویب اصالحیه قانون نظاممهندســی موکول شود. تصویب آییننامه کنترل ساختمان در کمیسیونامورزیربناییدولت،چالشهاییرابینوزارتراهوشهرسازیوسازمان نظاممهندسیایجادکردهوحاالاینسازمانخواستارتوقفموقتآییننامهشده است. کمیسیون امور زیربنایی دولت سرانجام پس از حدود سه سال از نسخه جدیدآییننامهکنترلساختمانکهبهگفتهمعاونوزیرراهوشهرسازیحاصل کارکارشناسیومشورتبافعاالناینحوزهبودهاست،رونماییکرد.اماسازمان نظاممهندسی میگوید قانون جدید مغایرت قانونی دارد و بدون لحاظ موارد اصالحی تصویب شده است. تا جایی که رجبی، رییس این سازمان بنا داشت روز سهشنبه نشستی را با اصحاب رسانه برگزار کند که بنا به توافقاتی با وزارت راهوشهرسازی برای اصالحاتی در آییننامه، نشست خود را لغو کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.