EPS «سشمال»

Jahan e-Sanat - - News - فرابورس تصمیم

تامین مالی در بازار سرمایه همیشه از ابزارهای متفاوتی سود میبرد. مدیر عامل بورس انرژی با تاکید بر ابزارهای بازار سرمایه به تبیین روشهای تامین مالی در مورد نیاز پروژههای نفت و گاز کشور پرداخت. به گزارش فارس، سید علی حسینی مدیرعامل بورس انرژی در جمع مدیران شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در شهر تبریز ستاد شرکت ملی گاز ضمن تبیین روشهای تامین منابع مالی مورد نیاز پروژههای نفت و گاز کشور با تاکید بر ابزارهای بازار سرمایه گفت: مشکالت بنگاههای اقتصادی برای تامین مالی در حوزه انرژی به دلیل تعداد زیاد پروژههای توسعهای، همچنین حجم انبوه سرمایه مورد نیاز، بیش از سایر صنایع نمود پیدا میکند و ضروری است راهکارهای مناسب جهت تامین منابع مالی مورد نیاز

مورد توجه قرار گیرد. به گفته وی سهم شرکتهای گاز در بازار سرمایه ایران بسیار کمتر از سایر حوزههای این صنعت است. این مقام مسوول در ادامه با معرفی بازارهای مالی و نقش آنها در تامین مالی شرکتی، مزایای تامین مالی از طریق بازار سرمایه را برشمرد و به معرفی بازیگران اصلی در بازار سرمایه کشور پرداخت و افزود: با افزایش زمینه همکاری مشترک بازار سرمایه و صنعت نفت و گاز کشور شاهد توسعه روزافزون این صنایع و به تبع آن رشــد و توسعه اقتصادی کشور خواهیم بود. حسینی با شرح سیاستهای کالن، قوانین و مقررات ناظر بر تامین مالی شرکتی در ایران به معرفی ابزارهای تامین مالی با ارائه آماری مختصر از وضعیت تامین مالی از طریق هر یک از این ابزارها افزود: با توجه به شواهدی از تامین مالی شرکتهای بزرگ این صنعت در سطح دنیا از طریق بازار سرمایه در مقابل بازار پول، سهم بازار سرمایه ایران از ترازنامه شرکتهای صنعت نفت و

گروه بورس- آخرین روز از هفته معامالتی جاری در حالی برای بازار فرابورس به پایان رسید که نسبت به روز گذشته شاهد افزایش ارزش معامالت در مقابل افت حجم دادوستدها و شاخص کل بودیم. براساس این گزارش، تعداد 221 میلیون ورقه بهــادار در 28 هزار دفعه مبادالتی به ارزش بیش از یکهزار و 888 میلیارد ریال دست به دست شــد که در مقایسه با سهشنبه حجم معامالت کاهش اما ارزش آن افزایش یافت. در همین حال شاخص کل فرابورس نیز معامالت پایان هفته را با افت نزدیک به 3 واحدی خاتمه داد که در نتیجه آن آیفکس در نزدیکی پله 931 واحدی قرار گرفت. روز گذشــته نمادهایی از گروههای مختلفی همچون پاالیشــیها، فلزات اساسی، اطالعات و ارتباطات و عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص فرابورس موجب شدند. بر این اساس نمادهای «زاگرس»، «میدکو»، «مارون»، «دماوند»، «شــپاس» و «اپرداز» تا سطح حداکثر یک واحد تاثیر منفی بر آیفکس داشتند. در مقابل نماد «شاوان» تا حدود 1/5 واحد تاثیر مثبت بر آیفکس، از افت بیشــتر ایــن نماگر جلوگیری کرد. در بازار ســهام فرابورس روز گذشته همچنین شاهد بازگشایی نماد معامالتی شرکتهای توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، سرمایهگذاری ساختمانی بینالمللی نامآوران مهندسی، پاالیش نفت الوان، گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان و تولیدی قند شــیروان، قوچان و بجنورد بودیم. گاز کشور اندک است. از سویی دیگر در تحولی مرتبط، در بازار فیزیکی بورس انرژی کاالهای حالل 402 پاالیش نفت بندرعباس، برش سنگین پتروشیمی جم، متانول پتروشیمی شیراز، ریفورمیت پتروشیمی بوعلی، میعانات گازی پاالیش گاز خانگیران و نیتروژن مایع پتروشــیمی مبین در رینگ داخلی عرضه شــدند. کل معامالت صورتگرفته معادل 9 هــزا رو 530 تن و به ارزش بیــش از 128 میلیارد و 926 میلیون ریال اســت. از نکات قابل توجه معامالت این روز میتوان به معامله 2400 مترمکعب حالل 402 پاالیش نفت تبریز و 500 متر مکعب حالل 402 پاالیش نفت شیراز در رینگ بینالملل اشاره کرد. همچنین روز گذشته کاالهای حالل 402 پاالیش نفت کرمانشــاه، نفتای سبک پاالیش نفت بندرعباس و حالل 410 پاالیش نفت آبادان در رینگ داخلی عرضه شدند. ایــن نمادها همگی پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان ســهام و دستورات کاری این مجمع در بازار فرابورس بازگشــایی شدند. از سوی دیگر در مجموع بازارهای اول و دوم سهامداران 136 میلیون سهم به ارزش

در حالی که همیشــه از رد دیون به عنوان واگذاریهای شبهدار نام برده میشود، یک نماینده مجلس از این سبک از واگذاری شرکتهای دولتی دفاع کرد. دولت باید با اعمال نظارت موثر، از بیکاری کارگران شــرکتهای دولتی واگذار شده به بخشخصوصی، جلوگیری کند. غالمرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت وگو با خانه ملت، درباره روند خصوصیســازی شرکتهای دولتی گفت: برخی اعتقاد دارند، فرآیند قانونی در برخی از واگذاریها مربوط به شرکتهای دولتی به بخشخصوصی رعایت نشــده است. نماینده مردم گچســاران در مجلس افزود: برخی اعتقاد دارند بعضی از شرکتهای دولتی، به آن بخشخصوصی واگذار شده که از اهلیت الزم برخوردار نیست، عالوه بر این موضوع،ایراداتی به نحوه قیمتگذاری شرکتهای مشــمول اصل 44 قانون اساســی وجود دارد. تاجگرون در ادامــه گفتوگوی خود ادامــه داد: هدف از اجرای اصل 44 قانون اساسی این نبود که با واگذاریهای شرکتهای دولتی رفع مسوولیت انجام شود، بلکه انجام این مهم برای ارتقای امور صورت گرفته است. وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس دارای نقش نظارتی هستند بنابراین بدیهی است در خصوص نحوه قیمتگذاری و واگذاری شرکتهای دولتی و هچنین سرانجام اشتغال نیروهای شاغل در شرکتهای مذکور، سوال از وزیر داشته باشند. تاجگردون افزود: میتوان عنوان کرد بعد از واگذاریهای شرکتهای دولتی، کار دولت در این رابطه آغاز میشود، بنابراین در این راستا دولت باید با اعمال نظارت موثر، از بیکاری کارگران شرکتهای واگذار شده جلوگیری کند. وی ادامه داد: عدم نظارت مطلوب بر اجرای صحیح سیاستهای اصل 44 قانون اساسی یکی از ضعفها در خصوص واگذاری 314 میلیارد ریال دست به دست شد که نماد معامالتی شرکت ذوبآهن با معامله 66 میلیون سهم به ارزش بیش از 51 میلیارد ریال بیشترین حجم و ارزش معامالت را به خود اختصاص داد. بازار پایه نیز روز گذشته میزبان نقل و شرکتهای دولتی بوده، بنابراین بعد از خصوصیسازی نباید نظارت فراموش شود. تاجگردون افزود: اینکه برخی از واگذاری شرکتهای دولتی به منظور «رد دیون» بوده اشکال ندارد، اما به دلیل اینکه یکی از منابع درآمدی ریالی وزارت اقتصاد از طریق درآمدهای حاصل از سازمان خصوصیسازی است و با رد دیون منابعی عاید وزارتخانه نمیشود، وزیر اقتصاد به رد دیون از طریق واگذاری شــرکتهای دولتی ایراد گرفته بود. رییس کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شــد: با وجود موضوعات مذکور، وزیر اقتصاد درباره بدهکاریهای دولت و شرکتها نیز صحبت میکند، به طور مثال یک سرمایهگذار، نیروگاهی را خریداری کرده و همین سرمایهگذار به سازمان مالیاتی که زیرمجموعه وزارت اقتصاد بوده، بدهکار است، بنابراین منطق حکم میکند بدهکاری مذکور از طریق تهاتر، تسویه شود. انتقال افزون بر 81 میلیون سهم به ارزش 201 میلیارد ریال قرار گرفت. همچنین خریداران در تابلوی اوراق تسهیالت مسکن تعداد 31 هزار ورقه تسه به ارزش 24 میلیارد ریال را مــورد معامله قرار دادند. قیمت این اوراق در بازه 738 تا 798 هزار ریال در نوســان بود و بیشترین قیمت آن به تسه تیرماه 96 اختصاص یافت. روز گذشته مدیر عملیات بازار و اعضای فرابــورس در پیام ناظری اعالم کرد مدت اعتبار اوراق گواهی حقتقدم استفاده از تسهیالت مسکن صادره 51بهمن 1393 در نماد معامالتی )9311هست( و اوراق گواهی حقتقدم استفاده از تسهیالت مسکن صادره 51مرداد 1394 در نماد معامالتی )9405هست( برای نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) در تاریخ 51مرداد 1396 به اتمام میرســد. لذا نمادهای معامالتی مذکور در پایان معامالت روز یکشنبه 51مرداد 1396 متوقف میشود. در نهایت در بازار اوراق با درآمد ثابت فرابورس سرمایهگذاران به معامله بیش از یک میلیون ورقه بهادار به ارزش بیش از یکهزار و 325 میلیارد ریال پرداختند. اوراق اجاره چادرملو بیشترین حجم و ارزش معامالت را در این بازار تجربه کرد. همچنین در قالب یک پیام ناظر اعالم شد نماد معامالتی اســناد خزانه اسالمی مرحله هشــتم در نماد اخزا18، به منظور پرداخت مبالغ اسمی این اسناد، در پایان معامالت روز دوشنبه مورخ 61مرداد 1396 متوقف میشود.

سیمان شمال پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به03 آذرماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه یک هزار و 75 میلیارد و 71 میلیون ریال منتشر کرد. شرکت سیمان شمال پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30 آذرماه 96 را مبلغ 134 ریال اعالم کرده است و طی دوره سه ماهه نخست سال با اختصاص 75 ریال سود به ازای هر سهم به 56 درصد از پیشبینیهایش رسید. این شرکت دالیل تغییر اطالعات پیشبینی سال مالی 96 را حسابرسینشده نسبت به اطالعیه قبلی به شرح زیر اعالم کرد: به علت تغییر سال مالی از پایان اسفند به پایان آذرماه ستون مقایسهای سه ماهه 31 خردادماه 95 است. همچنین به دلیل ثبت افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از مبلغ 826 میلیارد و 978 میلیون ریال بــه یک هزار و 75 میلیارد و 71 میلیون ریال افزایش یافته و به همین علت سود هر سهم پس از کسر مالیات ستون 30 آذرماه 96 از مبلغ 175 ریال به 134 ریال کاهش یافته است. دالیل تغییر اطالعات واقعی دوره منتهی به 30 اسفندماه 95 نیز حسابرسی نشده نسبت به اطالعیه قبلی به این قرار است: به دلیل ثبت افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از مبلغ 826 میلیارد و 978 میلیون ریال به مبلغ یک هزار و 75 میلیارد و 71 میلیون ریال افزایش یافته و به همین علت سود هر سهم پس از کسر مالیات ستون سه ماهه واقعی 30 اسفندماه 95 از مبلغ 98 ریال به 75 ریال کاهش یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.