883 ریال سود برای «حسینا»

Jahan e-Sanat - - News -

توسعهخدماتدریاییوبندریسیناصورتهایمالییکسالهمنتهیبه 30 اسفندماه 95 را با سرمایه 500 میلیارد ریال به صورت حسابرسیشده منتشر کرد. شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا مبلغ سه هزار و 364 میلیارد و 898 میلیون ریال درآمدهای عملیاتی داشت. از درآمد این شرکت بهای تمامشده درآمدهای عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 853 میلیارد و 527 میلیون ریال رســید. از سود ناخالص دوره نیز هزینههای فروش، اداری و عمومی کسر شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ 744 میلیارد و 160 میلیون ریال محاسبه شد. از سود عملیاتی دوره نیز هزینههای مالی و مالیات کسر و پس از اضافه شدن درآمدهای غیرعملیاتی به آن سود خالص دوره معادل 441 میلیارد و 550 میلیون ریال محاسبه شد و بر این اساس مبلغ 883 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشته شد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 485 میلیارد و 726 میلیون ریال سود انباشته پایان سال در حسابهای «حسینا» منظور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.