پوشش 9 درصدی پیشبینی «شرانول»

Jahan e-Sanat - - News -

نفت ایرانول پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به92 اسفندماه 96 را با سرمایه دو هزار میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت نفت ایرانول پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 96 را مبلغ 961 ریال برآورد و اعالم کرده است که طی دوره دو ماهه ابتدای سال با اختصاص 82 ریال سود به ازای هر سهم معادل 9 درصد از پیشبینیهایش را پوشش داده است. «شرانول» دلیل تغییر اطالعات واقعی دوره منتهی به 31 اردیبهشتماه 96 را حسابرسی نشده نسبت به اطالعیه قبلی به شرح زیر اعالم کرد: انحراف عملکرد دوره دو ماهه یاد شده نسبت به پیشبینی سال مالی 1396 ناشی از تعطیالت رسمی آغاز سال است که در ماههای آتی پوشش داده خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.