پیشبینی 527 ریالی «رمپنا»

Jahan e-Sanat - - News -

گروه مپنا پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 96 را با سرمایه معادل 10 هزار میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت گروه مپنا نخستین پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی 96 را مبلغ 527 ریال اعالم کرد که نسبت به EPS سال گذشته معادل تنها یک درصد کاهش را نشان میدهد. پیشبینی سال مالی 96 «رمپنا» در مقایســه با دوره مشابه سال مالی قبل شامل، افزایش چهار درصدی فروش و بهای تمامشــده فروش، افزایش پنج درصدی ســود ناخالص، افزایش 19 درصدی هزینههای عمومی، اداری به دلیل افزایش ناشی از رشد هزینههای تحقیق و توسعه و باال رفتن هزینههای عمومی، اداری متناسب با افزایش نرخ تورم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.