شفافسازی 12 ماهه «خبهمن»

Jahan e-Sanat - - News -

گروه بهمن صورتهای مالی منتهی به 30 اسفند 1395 را با سرمایه 5 هزار و 70 میلیارد ریال به صورت حسابرسیشــده منتشر کرد. گروه بهمن در دوره 12 ماهه یادشــده مبلغ یک هزار و 344 میلیارد و 931 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و به هر سهم مبلغ 365 ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال مالی 49، معادل 11 درصد کاهش را نشان میدهد. «خبهمن» سود انباشته پایان دوره مذکور را مبلغ شــش هزار و 682 میلیارد و 416 میلیون ریال اعالم کرده است. یادآور میشــود این شرکت در دوره مشابه در سال 49، مبلغ یک هزار و 505 میلیارد و 196 میلیون ریال ســود خالص و 297 ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.