پياز 7 هزار تومان هم بشود، نميتوانيم برخورد كنيم

Jahan e-Sanat - - News -

بااينكهبهنظرميرسدبرخيمسووالنو تشكلها از عملكرد وزير جهاد كشاورزي در برخيحوزههاراضيهستندوخواستارابقاي حجتي در سمت فعلي هستند اما واقعيت ايناستكهوزارتجهادكشاورزيهميشه درمقابلبزرگترينمشكلمردمكهگراني روزانه مواد غذايي است، اقدام موثري انجام نداده و هميشه به جاي اينكه كاري در اين خصوص انجام دهد، همچون برخي ديگر از سازمانها، بار اين مسووليت را به گردن ديگران انداخته است.

در حاليكــه چند هفتهاي ميشــود مسووالن از كاهش قيمت پياز در بازار خبر ميدهند اما هنوز قيمت اين محصول در مغازهها باالست و تا كيلويي پنج هزار تومان هم به فروش ميرسد. اين در حالي است كه وزارت كشاورزي باز هم مثل هميشه كه ميگويد گرانيها ربطي به اين وزارتخانه ندارد،دررابطهباگرانيپيازنيزهمينموضع رادرپيشگرفتهاست.ازاينرومردمناچارند براي خريد پيــاز كه يكي از صيفيجات مهم در تهيه و طبخ غذا به شمار ميرود، هزينههاي بااليي را پرداخت كنند.

در هميــن خصوص مديــركل دفتر محصوالت جاليزي وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينكه ميانگين قيمت پياز در سطح عمدهفروشي۰۵۰۲ تومان است، به تسنيم گفــت: ميانگين قيمت پياز در ســطح خردهفروشي نيز حدود ۰۰۸3 تومان است اما در صورتي كه فردي بخواهد هر كيلوگرم پياز را پنج هزار يا هفت هزار تومان بفروشد وزارتجهادكشاورزياختياريبرايبرخورد با وي ندارد.

حسين اصغري تصريح كرد: تعزيرات و اتحاديه مربوطه بايد با گرانفروشي موجود برخورد كنند و نظارت الزم را داشته باشند. وزارت كشاورزي بعد از ميدان مركزي ميوه وترهبار (سطح عمدهفروشي) اختياري براي برخورد با گرانفروشي ندارد.

وي درباره داليل افزايش يكباره قيمت پياز در بازار اظهار كرد: كشاورزي وابستگي به اقليم دارد. در فصل تابســتان ميشود محصوالتيراتوليدكردكهدرفصلزمستان نميتوانآنمحصوالتراتوليدكرد،بنابراين بايدبتوانيمتوليدرابانيازهماهنگكنيم.

ويبااشارهبهتفاوتقيمتعمدهفروشي وخردهفروشيپيازافزود:قيمتعمدهفروشي هر كيلوگرم پيــاز ۰۰۸1 تومان تا ۰۰3۲ تومان اســت و با قيمت ميانگين ۰۵۰۲ توماندرميادينمركزيميوهوترهبارتهران به فروش ميرسد. وعده كاهش قيمت مديركل دفتر سبزي و صيفي وزارت كشاورزي همچنين گفت: حداكثر طي دو هفتهآيندهقيمتاينمحصولدربازاركامال متعادل خواهد شد.

اصغري با بيان اينكه زيان كشــاورزان پيازكار در سالهاي گذشته باعث كاهش ميل آنان به كشــت اين محصول شــده اظهار داشت: البته اين اتفاق امسال فقط درباره محصول عرضه تابستان ما رخ داد ضمن اينكه در ســالجاري مقداري هم با عقبافتادگي توليد مواجه بوديم يعني كشت انجام شده اما با تاخير۰۲روزه عرضه به بازار مواجه بوديم.

اصغــري درباره اينكه ما هر ســال در زمينهتوليدصيفيجاتيمانندگوجهفرنگي، سيبزميني،پياز،هويجو...باچنينمعضالتي مواجه هســتيم، وزارت جهاد كشاورزي باالخره چه زماني قصد دارد الگوي كشت مناسبي براي توليد اين محصوالت تدوين كند، افزود: كشت محصوالت به استانها ابالغ ميشــود، ميزان اجرايي شــدن آن توسطاستانهانيازبهيكسريزيرساختها و عوامل تشويقي و تنبيهي دارد كه آن را قابل اجرا كند.

مديركل دفتر سبزي و صيفي وزارت جهاد كشــاورزي با اشاره به اينكه اجراي طرح الگوي كشــت و مفيد بــودن آن از سوي كشاورزان نياز به اهرمهاي بازدارنده و تشويقي دارد، افزود: ما برنامههايي براي اين منظور در دستور كار داريم و وقتي تدوين الگوي كشت در كشور رخ دهد، اهرمهاي آن نيز در نظر گرفته ميشود. نقش دالالن در گرانيها درحاليكهافزايشقيمتپيازدردوماه اخير همچنان به قوت خود باقي است و با گذشت چند هفته از وعده مسووالن بخش خصوصي و وزارت جهاد كشــاورزي براي كاهش قيمت، قيمت اين محصول هنوز به روال گذشته برنگشته است، رييس اتحاديه باغداران از ارگانهاي نظارتي و تشكلها خواست تا با جديت در بازار خردهفروشي نظارت كنند كه سوءاستفادهاي از موضوع گراني پياز صورت نگيرد و خاطرنشان كرد: برخي از افزايش قيمتها به واسطه دالالن ايجاد ميشود و در اين ميان تاثير بسياري در بازار محصوالت كشاورزي دارند.

مجتبيشادلودرارتباطبابازارنامتعادل پياز اظهار كرد: مساله مهمي كه در افزايش قيمت پياز تاثيرگذار بوده اين اســت كه در طول سه ســال بهطور مكرر در بهار و تابستان قيمت پياز به قدري پايين بود كه كشاورزان پياز را از زمينهاي خود برداشت نميكردند.

وي افزود: اگرچه در اين مدت اقدامات زياديمثلانباركردنوخريدتضمينيپياز انجامشدامااينمسايلكارسازنبودومتضرر شدن پيدرپي كشاورزان دليلي بر كاهش سطح كشت پياز در سالجاري شد. نياز به نظارت جدي ارگانها رييس اتحاديه باغداران با بيان اينكه در مرداد ماه توليد محصول پياز افزايش يافته، خاطرنشان كرد: با وجود افزايش توليد اين محصولدرمردادماه،هنوزقيمتهاكاهش پيدا نكرده و اين امر نياز به نظارت جدي ارگانهاي مختلف دارد.

شادلو در ادامه تاكيد كرد: خردهفروشها دقت كنند و با وجود افزايش توليد با انصاف بيشتري محصوالت را به فروش برسانند و خانوارهــا از خريد بيش از نياز روزانه خود اجتنابكنند.

رييساتحاديهباغداراندرپاسخبهسوالي مبنيبراينكهچراباوجودكاهشسطحزير كشت اين محصول، كار ذخيرهسازي اين محصول انجام نشد، خاطرنشان كرد: پياز از مهر ماه خاصيت انبار شــدن را دارد و از طرفي، چون هزينه نگهداري آن باالست در اين مورد اقدامي صورت نگرفت.

وي در ارتباط با اين موضوع كه چرا با وجود كاهش توليد پياز و نياز بازار به اين محصول هنوز هم صادرات در حال انجام اســت، گفت: بايد صادرات بهطور مداوم انجام شود تا بتوان بازار هدف اين محصول را حفــظ كرد، از طرفي اگر در مقاطعي از زمان كه كمبود داريم صــادرات را قطع كنيم، كشورهاي هدف صادرات به دنبال بازار ديگري خواهند بود و جايگاه خود را از دست خواهيم داد.

آخرين تحوالت بازار ميوه و صيفي

آخرين تحوالت بــازار ميوه و صيفي نشان ميدهد كه قيمت انواع ميوه و ترهبار در مقايسه با هفتههاي اخير در بيشتر اقالم با ثبات نسبي همراه بوده و تنها نرخ پياز افزايشچشمگيريداشتهاست.

گزارشهايميدانينيزحاكيازآناست كه در مغازههاي سطح شهر هر كيلو سيب گالببانرخچهارتاهشتهزارتومان،شليل شبرنگ هفت تا 9 هزار تومان، گيالس ۰1 تا 13 هزار تومان، انگور ياقوتي هشــت تا ۰1 هزار تومان، زردآلو شش تا هشت هزار تومان، آلبالو پنج تا شش هزار تومان، پياز چهار تا چهار هزار و ۰۰۵ تومان، خيار دو تا سه هزار تومان و سيبزميني دو تا دو هزارو ۰۰۸ تومان به فروش ميرسد.

بر همين اساس رييس اتحاديه ميوه و سبزي با اشاره به آخرين وضعيت بازار ميوه و ترهبار اظهار داشت: در حال حاضر نرخ هر كيلو انبه11 هزار تومان، انگور ياقوتي پنج هزار و ۰۰۵ تومان، آلو شــابلون سه هزار و۰۰۵ تومان، توتفرنگي 14 هزار تومان، آلبالــو چهار تا پنج هــزار و ۰۰۵ تومان و آناناس كارتني۰6 هزارتومان است. حسين مهاجران، نرخ هر كيلو خيار بوتهاي را هزار تا دو هزار و ۰۰۵ تومان اعالم كرد و افزود: همچنين نرخ هر كيلو خيار گلخانه هزار تا دو هزار تومان، زردآلو دو تا شش هزار تومان، سيبگالبدوتاپنجهزارتومان،شليلسه هزار و۰۰۵ تا پنج هزار تومان و شبرنگ سه تا چهار هزار و ۰۰۵ تومان است.

مهاجران با اشاره به نرخ ساير ميوههاي تابستانه گفت: هر كيلو گالبي بيروتي با نرخ دو تا 9 هزارتومان،گيالس رسمي پنج هزار تومان،گيالس تكدانه 14 هزار تومان، موز سه هزار و ۰۰۵ تا چهار هزار تومان و هلــو ۰۰۸ تا پنج هزار تومان در ميدان به فروش ميرسد.

رييس اتحاديه ميوه و سبزي ادامه داد: نرخ هر كيلو هندوانه ۰۰4 تا ۰۰6 تومان، طالبــي ۰۰7 تا دو هزار تومان و خربزه دو هزارتومان است.

وي نرخ هر كيلو گوجهفرنگي را هزار و ۰۰۵ تــا دو هزار تومان اعالم و اضافه كرد: همچنين قيمت هر كيلو ســيب زميني هــزار و ۰۰۲ تا هــزار و ۰۰6 تومان، پياز سه تا ســه هزار و ۰۰۵ و ســير تازه 11 هزارتومان است.

مهاجران با اشاره به وضعيت نرخ پياز طي روزهاي آتي در بازار بيان كرد: تا پنج روز آينــده قيمت هر كيلو پياز به دو هزار تومان خواهد رسيد و اوايل شهريورماه با رسيدن پياز آذربايجان نرخ به كمتر از هزار تومان خواهد رسيد.

به گفته وي نرخ هر كيلو سبزي جور (پلو، آش، قورمه) هزار تا هزار و ۰۰۸ تومان و ســبزي خوردن هزار و ۰۰۵ تا دو هزار و ۰۰۲ تومان است.

قيمت پيــاز در حال حاضر از موز هم گران تر شــده و با اينكه مسووالن مرتب از كاهش قيمــت خبر ميدهند اما يكي دو ماهي ميشــود كــه اوضاع به همين منوال ادامه داشته و تا وقتي وزارت جهاد كشاورزي در اين خصوص اقدام كارسازي انجام ندهد و همچنين ديگر مســووالن عزم جدي بــراي مقابله با معضل گراني اين محصول پرمصرف نداشته باشند، پياز همچنان گران باقــي خواهد ماند چراكه هميشه سودجويان بازار منتظر بيتفاوتي مســووالن و همچنين ماهيگيري از آب گلآلوداينگونهبينظارتيهاهستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.