عناصرتشدیدمشکالتاقتصادی

Jahan e-Sanat - - News - گزارش 2

گروه بازرگاني- چيــزي به تحليف رييسجمهور و مشــخص شــدن كابينه پيشنهادي حسن روحاني به عنوان رييس دولت دوازدهم باقي نمانده اما مشــكالت اقتصادي و معضــالت اجتماعي همچنان به قوت خود باقي اســت بهطوري كه بعد از انتخابات رياستجمهوري شاهد اتفاقات عجوالنهاي در اقتصاد كشور بوديم. از طرفي همان تراز تجاري مثبتي كه روحاني و جهانگيري برگ برنده خود در دولت يازدهم ميدانستند و به آن ميباليدند، يكباره منفي شــد بهطوري كه بعد از كــش و قوسهاي فراوان و بعد از پنهانكاري گمرك، ســرانجام آمار تجارت خارجي ايران لو رفت. كاهش صادرات غيرنفتي و منفي شدن تراز تجاري در شرايطي رخ داد كه حرف و حديثهاي فراواني پشت سر وزير صنعت، معدن و تجارت شنيده ميشد اما از طرف ديگر و درحالي كه به نظر ميرسيد دولت حداقل ميتوانست تا پايان شهريور قيمت ارز را ثابت نگه دارد، قيمت دالر بازار را در شوك فرو برد از اينرو فعاالن اقتصادي در هفته جاري هشدارهايي را در مورد موج جديد گرانيها به دنبال تالطم ارزي اين روزها دادند. اين در حالي است كه بخش خصوصي بارها در مورد تصميمات اقتصادي دولت اولتيماتومهاي جدي داده اگرچه در اين ميان دولت كمتر توصيههاي بخش خصوصي را جدي گرفته اما فعاالن بخش خصوصي همچنان معتقدند وقت آن است كه دولت با اجراي اقتصاد مقاومتي، مشكل بيكاري و اقتصاد كشــور را حل و فصل كند تا معضالت اجتماعي نيز به دنبال آن حل شود.

در همين راستا رييس اتاق بازرگاني ايران در نشست هياترييسه اتاق ايران و روساي اتاقهاي سراسر كشــور در مالقات با نماينده وليفقيه در استان كهگيلويهوبويراحمد، گفت: از زماني كه نقشــه راه جامعي از سوي رهبري با عنوان سياستهاي اقتصاد مقاومتي ابالغ شد، اتاق ايران ســعي كرده به عنوان نماينده بخش خصوصي اقدامات الزم براي اجراي اين سياستها را دنبال كند. در همين رابطه ســتاد ويژهاي هم در اتاق ايران تشكيل شده است. چند دستگی مسووالن غالمحسين شــافعي نبود اجماع نظر بين مسووالن كشــور را عاملي مهم در عدم تحقق اهداف سياستهاي اقتصاد مقاومتي عنوان كرد و افزود: براي رسيدن به اهداف تعريفشده بايد وحدت رويه بين همه اركان كشور شكل گيرد كه متاسفانه امروز اين يكپارچگي وجود ندارد.

وي حركــت بر مبناي اقتصــاد مقاومتي را دســتورالعمل بخش خصوصي كشور عنوان و تشريح كرد: اقتصاد مقاومتي، تابآوري اقتصادي را باال برده و اينگونه حركت كشــور به سمت توسعه ممكن ميشود. شافعي يادآور شد: تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي به برنامه و نقشه راه بلندمــدت نياز دارد. اجــراي اين برنامه هم اجماع نظر همه دستگاهها و مسووالن ذيربط را ميخواهد و به اين ترتيب گامهاي اوليه براي رشد و توسعه برداشته ميشود. در روند توسعه بايد از منازعات سياســي دوري كرد و در عين حال مسووالن نسبت به كارها و تصميمات خود پاسخگو باشند. رييس اتاق ايران با تاكيد بر لزوم توجه مسووالن به نظرات بخش خصوصي در همه استانها و مناطق كشور خواستار ايجاد وحدت رويه بين همه دســتگاهها و اركان سياستگذار كشــور شد. شــافعي گفت: اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشــاورزي در سراســر كشور ميتوانند مشاوران امين نمايندگان وليفقيه در بخش اقتصاد باشند. نبود وحدت رويه، معضل جدي كشور همچنيــن در ادامــه رييس اتــاق تهران و نايبرييس اتاق ايران نيز طي سخناني مهمترين معضل امروز كشور را بيكاري دانست و با اشاره به وخيم شدن معضالت اجتماعي كشور، ريشه بسياري از آنها را مسايل اقتصادي عنوان كرد.

مسعود خوانساري همچنين با اشاره به نبود انسجام و وحدت رويه در كشور به عنوان معضلي جديگفت:استانهايكشورهمگيظرفيتهاي ويــژه و قابل توجهي دارند اما اينكه چرا در اين مناطق سرمايهگذاري به حد الزم انجام نميشود، نياز به آسيبشناسي دارد.

همچنين جبار كيانيپور، رييس اتاق بازرگاني ياســوج در جريان ديدار با نماينده ولي فقيه در استان كهگيلويهوبويراحمد اظهار كرد: اتاق ياسوج ۰1 سال است كه فعاليت خود را آغاز كرده و در ايــن مدت تعامل خوبي بين بخش خصوصي و دولت ايجاد كرده است و تالش ميكند در راستاي تقويت توانمنديهاي فعاالن اقتصادي استان از همه ظرفيتها استفاده كند. اقتصاد بر پايه فقه موفق ميشود همچنين در ادامه شرفالدين ملكحسيني، نماينده وليفقيه در استان كهگيلويه و بويراحمد ارتباط بين فقه و تجارت را مورد تاكيد قرار داد و با بيان اين نكته كه واژه فقه معناي گستردهتري نسبت به آنچه در حالت عمومي مطرح ميشود، دارد، تشريح كرد: فردي كه وارد عرصه تجارت و كســبوكار ميشود، بايد دانش و آگاهيهاي گستردهاي نسبت به ابعاد مختلف تجارت داشته باشد كه از اين علم به عنوان فقه ياد ميشود.

وي ضمن اشاره به ديدگاههاي قرآن در مورد امر تجارت تاكيد كرد: از معضالت عرصه تجارت، سرمايهگذاري و كسبوكار كشور، آسيب ديدن همين مفهوم فقه است. مكتب ما اجازه نميدهد فرد قدرتمند، ثروت كالني در اختيار داشته باشد يا برعكــس آن. درهمآميختگي قدرت و ثروت معضل جدي اســت كه امــروز اقتصاد ايران به آن دچار است. همين پيوند نامبارك به معناي بيتوجهي نسبت به مفهوم واقعي فقه در ارتباط ميان آن با تجارت است.

ملكحسيني در ادامه به سياستهاي اقتصاد مقاومتي اشــاره كرد و گفت: اقتصاد مقاومتي به معناي اقتصادي اســت كه با اقتدار باشد و با تحريمهاي خارجي فرو نريزد. تابآوري اقتصاد تعبير جذابــي از اين مفهوم اســت. اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي در سراسر كشــور ميتوانند حلقه اتصــال در روند اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي باشند.

به اعتقاد وي اخالق، دانش و قدرت اقتصادي بايد در جامعه شكل گيرد تا جامعه موفقي ايجاد شــود. نماينده وليفقيه در استان كهگيلويه و بويراحمد ربا را عامل نابودي اقتصاد دانست و افزود: اگر مباني اقتصادي به درستي در كشور تعريف و تبيين نشود، مسايل اجتماعي و فرهنگي جامعه نيز تحت تاثير قرار ميگيرد. البته فراموش نكنيم كه مشكالت اقتصادي به تنهايي عامل معضالت اجتماعي نميشــوند. در اين وادي موضوعات مختلفي دخالت دارند.

وي در ادامه ســخنان خود در كنار معضل بيكاري به معضل جديتري با عنوان بحران كار نكردن اشاره كرد. به باور ملكحسيني بسياري از افرادي كه امروز شــاغل هستند، در واقع كار نميكنند.

نماينــده وليفقيه گفت: ثروت و درآمدهاي كشور كم نيست اما اين سرمايهها به درستي در چرخه اقتصادي قرار نگرفتهاند. به همين دليل امروز شاهد بحران بيكاري هستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.