مونتاژ كفشهاي خارجي در ايران!

Jahan e-Sanat - - News -

تسنيم- به نظر ميرسد كه واردات كفش به كشور، تغيير شكل پيدا كرده است. در همين خصوص رييس جامعه صنعت كفش ايران با اشاره به تغيير شكل واردات كفش به كشور گفت: ۰۵ درصد واردات كفش در قالب واردات قطعات مثل رويه و زيره كفش انجام ميشود كه ضربه شديدي به اشتغال در اين صنعت ميزند.

علي لشگري با بيان اينكه ۰۵ درصد واردات در حوزه صنعت كفش واردات قطعات رويه و زيره كفش اســت، گفت: اين مواد به صورت آماده وارد كشور ميشود و به خصوص در حوزه كفشهاي ورزشي اين يك چالش براي اقتصاد كشور است چراكه سهم رويهسازي و خياطي در بخش اشتغال كفش سهم بااليي دارد اما با واردات اين مواد اشتغال در اين حوزه به شدت مورد تهديد واقع ميشود.

وي افزود: اين قطعات در كشــور مونتاژ ميشــود و ميتواند بخشــي از نيروي كار را به حاشــيه ببرد چراكه اين كفشها به نام كفش ايراني مونتاژ ميشــود. رييــس جامعه صنعت كفش ايــران با بيان اينكه مخالف واردات قطعات نيســتيم، گفت: اگر قرار اســت قطعات وارد كشور شــود بايد هدفمند وارد شود و تكنولــوژي آن نيز همراهش بيايد تا تحولي در اين حوزه ايجاد كند نه اينكه صرف واردات اين قطعات باشــد كه تهديدي براي اشتغال كشور است.

لشگري با اشاره به اينكه حجم باالي مصرف براي سن ۵1 تا 9۲ سال است و ضريب مصرف براي آنها باالي پنج جفت است، تصريح كرد: تنوع براي اين نسل بسيار مهم است و با توجه به تنوعي كه واردات دارد سهم توليدكنندگان داخلي كم ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.