صادرات۶ ميليوندالريماشينآالتكشاورزي

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- گزارشها حاكي از آن است كه در بهار سالجاري، شش ميليون دالر ماشينآالت كشاورزي صادر شده است.

در همين راستا رييس كل سازمان توسعه تجارت بر اهميت و نقش توسعه صنعت ماشــينآالت كشور به ويژه ماشينآالت كشاورزي تاكيد كرد و اظهار داشت: اظهارات واحدهاي توليدي بيانگر اين مهم اســت كه بيش از ۰9 درصد نياز كشــور در اين بخش، توسط شركتهاي ايراني و توليد داخل تامين ميشود و وابستگي كشور به واردات كمتر از ۰1 درصد است.

مجتبي خســروتاج افزود: در سه ماهه ابتداي سالجاري ۸3 ميليون دالر صادرات ماشــينآالت از كشور صورت گرفته كه از اين ميزان، شــش ميليون دالر به ماشينآالت بخش كشاورزي اختصاص داشــته است و چنانچه اين رشد همچنان حفظ شود حتما در پايان سال نسبت به سال قبل افزايش خوبي در صادرات شاهد خواهيم بود.

خســروتاج افزود: در سازمان توســعه تجارت و در چارچوب ميزهاي كااليي، ميز ماشــينآالت در نظر گرفته شده است كه در اولين جلســه آن در ســالجاري با حضور صاحبنظران اهم موانع و مشكالت صادرات اين بخش مورد بررسي و عارضهيابي قرار گرفت.

به گفته وي، از مهمترين مســايل اين حوزه آن است كه در ازاي پيشپرداخت خريداران خارجي، بايد با كمك شبكه بانكي بتوان ضمانتنامه الزم را براي صادركنندگان ارائه كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.