جاي خالي ايران در بازار صادراتي مرغ

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- قيمت باالي تمامشده مرغ، اين محصول را از بازار صادراتي دور كرده است. در همين رابطه رييس انجمن پرورشدهندگان مرغ گوشــتي گفت: امكان رقابت در بازار صادراتي مرغ بدون مشــوق صادراتي نداريم، مرغ برزيل با وجود هزينه حمل به نرخ كيلويي ۵/1 تا 1/7 دالر به كشورهاي حاشيه خليجفارس صادر ميشود.

محمد يوسفي اظهار داشت: تا زماني كه دولت مشوقهاي صادراتي را در نظر نگيرد، امكان رقابت در بازار را نداريم، چراكه كشوري مانند برزيل مرغ را با طي مسافت طوالني و هزينه حملونقل به كشورهاي حاشيه خليجفارس كيلويي ۵/1 تا 1/7 دالر ميفروشد كه علت آن كمكهاي دولتي اين كشور براي صادرات است.

رييس انجمن پرورشدهندگان مرغ گوشتي به اين نكته اشاره كرد كه قيمت مرغ در كشورهايي مانند تركيه يا برزيل ممكن است به مراتب باالتر از قيمت صادراتي باشــد اما براي در دست گرفتن بازارهاي جهاني اين كار را انجام ميدهند، چراكه در كشوري مانند برزيل قيمت مرغ در داخل ۵/3 دالر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.